Arbetsprocessen mot en likvärdig organisation av förskolan

Bakgrund

Sedan förskoleförvaltningen tog över ansvaret för förskoleverksamheterna från stadsdelarna, den 1 juli 2013, har flera stora övergripande insatser genomförts för att skapa en likvärdig och god kvalitet. En pedagogisk utvecklingsorganisation, administrativa team och en psykologenhet har byggts upp. Ett systematiskt kvalitetsarbete har sjösatts och uppdrag samt ansvarsfördelning i förskoleverksamheten har förtydligats. 

En likvärdig organisation av förskoleverksamheterna

2015 inleddes en större förändring av organiseringen på förskolenivå. Bakgrunden var att förskolornas förutsättningar att jobba kvalitativt skiljde sig åt. Främst gällde det förskolechefens möjlighet att styra strategiskt, planera den dagliga verksamheten och att vara en närvarande ledare. Ett dilemma var att förskolecheferna generellt sett hade ansvarat för fler förskolor än vad som gör ett närvarande ledarskap möjligt, samtidigt som de ansvarat för allt för få förskolor för att kunna jobba strategisk med bemanning och resursplanering.

Tidplan 2015- 2016

hösten 2015

 • Förskoledirektör Andreas Norbrant beslutar att ge i uppdrag till en arbetsgrupp att ta fram ett utredningsförslag om ny organisation

januari 2016

 • ledarforum med fokus på organisationsutvecklingen. Läs mer här
 • arbetsgruppens förslag på ny organisation presenteras
 • beslut om nya ledarfunktioner

februari 2016

 • Områdesindelningen av förskolorna blir klar.
 • Bemanningsprocesserna förbereds, kompetensprofilerna för förskolechef, närvarande ledare och pedagogiskt ansvarig finjusteras.

mars 2016

 • Bemanningsprocessen av förskolechefer påbörjas.
 • Bemanningsprocessen av administrativa team och pedagogiska team startar.

april 2016

 • Utannonsering och rekrytering av fler närvarande ledare (NL)och pedagogiskt ansvariga (PA.)

maj 2016

 • Organisationsutvecklingen träder i kraft från och med 1 maj 2016.
 • Fortsatt rekrytering av NL och PA

juni 2016

 • Ledarforum med fokus på nya organisationen 

hösten 2016

 • Kompetensutveckling och stöd till nya ledarfunktioner och förskolechefer.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen