Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att säkerställa att det finns en god kommunikation inom organisationen samt till brukare, medborgare, politiker, andra intressenter såväl lokalt som nationellt. Inom kommunikationsavdelningen finns även enheten för nämndskansli.

För att säkerställa likvärdighet och god kvalitet i kommunikationen finns inom avdelningen kommunikatörer med ett stödjande och utvecklande uppdrag. Dessa bildar tillsammans med HR-specialister och ekonomer verksamhetsstöd riktat till utbildningschefer och förskolechefer.
Inom avdelningen finns också utvecklingssekreterare med uppdrag att svara för förvaltningsövergripande utvecklings- och utredningsarbete, planering samt intern projektledning.

Inom enheten för nämndkansli finns nämndsekreterare, utvecklingssekreterare, huvudregistratorsfunktion, registratorer och arkivariefunktion. Nämndkansliet ansvarar för dokument- och ärendehantering vilket bland annat innefattar stöd och service i ärendeberedningen till Förskolenämnden, diarieföring i Platina, samordning av e-arkiv, sekretessprövning och utlämnande av handlingar.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen