Utvecklingsenheten

Det centrala uppdraget för utvecklingsenheten är att leda och samordna förvaltningsövergripande utvecklingsprocesser utifrån identifierade förbättringsbehov. Inramningen för enhetens uppdrag utgörs av skollagens krav på huvudmannen att kontinuerligt planera och utveckla utbildningen som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det övergripande syftet är att bidra till en likvärdighet i kvalitets- och utvecklingsarbetet över hela staden.

Insatserna som leds och samordnas inom enheten är av olika omfattning och karaktär. Vissa är långsiktiga, som att bygga upp en samverkan mellan olika stödfunktioner och aktörer i utvecklingsarbetet samt att skapa förutsättningar för kollegiala lärprocesser i staden. Andra insatser är av mer tidsbegränsad karaktär. De utvecklingsinsatser som planeras och genomförs tar sin utgångspunkt i de stödbehov som kommer fram genom förskolornas och utbildningsområdenas kvalitetsarbete eller genom de uppföljningar som görs inom utvärderingsenheten. Stöd tas även i vad forskning och beprövad erfarenhet visat som centralt för att utveckla verksamheten.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen