Utvärderingsenheten

Utvärderingsenhetens främsta uppdrag är att genomföra förvaltningsövergripande utredningar och analyser. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ansvarar utvärderingsenheten för uppföljning och analys av kvalitet och förutsättningar i kommunens förskolor på huvudmannanivå. I uppdraget ingår att sprida resultatet av uppföljningar och analyser inom förskoleförvaltningens verksamheter för att bidra till en förbättrad måluppfyllelse och en lärande organisation.

Enhetens medarbetare arbetar även med framtagning och bearbetning av övergripande statistisk, bl.a. genom sammanställningar av klagomål, enkätundersökningar och rapportering till SCB.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen