Avdelningen kvalitet och myndighet

Avdelningen kvalitet och myndighets uppdrag är att ha ett sammanhållet fokus på det nationella uppdraget, vilket beskrivs i skollag och läroplan. Avdelningen ska ha ett helhetsperspektiv på förskolans kvalitet i alla utbildningsområden, för att kunna bistå huvudmannen i att skapa likvärdiga förutsättningar för alla enheter och att analysera verksamheternas resultat. Målet är att alla förskolor ska ha en god och likvärdig kvalitet. Det innebär att avdelningens arbete inriktas mot att följa upp, analysera kvalitet från enhets- till huvudmannanivå och utifrån detta identifiera utvecklingsbehov utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Avdelningens uppdrag är även att prioritera och genomföra övergripande utvecklingsinsatser samt bevaka att brister åtgärdas.

Avdelningschef
Ana-Maria Deliv

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen