Grafisk produktion

Kommunikationsenheten ansvarar för att förvaltningen håller en god kvalitet i form av tryckt material, skyltning, och annan visuell representation samt att förutsättningar finns för hela förvaltningen att vara delaktiga i detta.

I första hand tar enheten fram riktlinjer, malldokument eller lathundar för hur man bör gå till väga i de mest förekommande fall av grafisk produktion inom förvaltningen.

Enheten finns också till hands som stöd vid produktion ute i verksamheterna och i mån av tid kan även enheten gå in och utföra enskilda produktioner eller hjälpa till med mindre utbildningar.

Enheten koordinerar även förvaltningens utveckling på området med den som görs centralt för hela kommunen på stadshuset och förmedlar centrala direktiv till våra verksamheter.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen