Tillämpning av sekretess i förskolan

Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden i förskolan, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller närstående till den enskilde lider men. Detta följer av 23 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, förkortad OSL. Här får du stöd i att tillämpa bestämmelsen.

Bestämmelsen innebär att huvudregeln är sekretess. Det innebär att du ska veta att en enskild inte kan lida men, för att du ska kunna lämna ut en uppgift.

Vem räknas som ”enskild”?

En enskild i den här bestämmelsen är i första hand ett barn i förskola och vårdnadshavare. En anställd i förskoleförvaltningen är inte enskild och skyddas därför inte av bestämmelsen.

Vad är ”personliga förhållanden”?

Exempel är namn på barn i förskola och vårdnadshavare, vilken förskola barnet går på, enskilds ekonomi, hälsa, sexuella läggning och adress.

Tänk på att det kan gå att identifiera en enskilds personliga förhållanden även om namn saknas. För att en enskild inte ska kunna identifieras, måste ibland även andra omständigheter sekretessbeläggas, t.ex. kön och familjeförhållanden.

Vad gäller om det är en vårdnadshavare som begär ut en handling?

Vårdnadshavare till ett barn har, i den mån de som just vårdnadshavare ska bestämma över barnets personliga angelägenheter, rätt att ta del av uppgifter om sitt barn. Ibland kan dock barn vara hotade och förföljda av en vårdnadshavare. Du bör då veta att sekretess gäller i förhållande till vårdnadshavaren om man kan anta att barnet skulle lida betydande men.

Tänk på att en förälder som inte är vårdnadshavare ska ses som ”vem som helst” när de vill ta del av en allmän handling. Detta gäller även för andra personer som kan vara närstående till barnet, exempelvis mor- och farföräldrar.

Är det någon skillnad om uppgifterna som begärs ut handlar om frågeställaren själv?

Sekretess gäller inte när en frågeställare vill få ut uppgifter som handlar om frågeställaren själv.

Om frågeställaren är part i ett ärende hos en myndighet, har hen även rätt att ta del av handlingar eller annat material i ärendet (så kallad partsinsyn). Detta gäller alltså trots att materialet kan innehålla uppgifter om någon annan och normalt skulle vara sekretessbelagt. Endast i undantagsfall, när det föreligger intresse av synnerlig vikt, kan sådant material vägras lämnas ut.

Om frågeställaren vill ta del av handlingar i dessa fall, ska ID-handling kontrolleras.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen