Arkivredovisning för förskolenämnden

Förskolenämndens arkivredovisning ger förvaltningens medarbetare svar på om de handlingar som dagligen hanteras i förvaltningen ska registreras, om de ska arkiveras och i så fall var, eller om de ska gallras och i så fall när.

 Arkivredovisningen ska spegla verksamheten och kommer därför
att revideras med jämna mellanrum för att hållas aktuell. Revidering av
arkivredovisningen är ett prioriterat arbete våren 2019 bland annat med
anledning av kartläggningen av personuppgiftshantering som gjorts utifrån GDPR.

Tidplan 2019

Tidplanen för revideringen innebär att i februari 2019 ska arbetet med att föra in aktuella uppgifter från genomförd kartläggning till arkivredovisningen vara klart. Under perioden mars – april 2019 är ett förslag på reviderad arkivredovisning på internremiss. Då hoppas vi att du kommer att jämföra förslaget med din egen vardag så att arkivredovisningen speglar förvaltningens verksamhet. Mer information om arbetet läggs upp efter hand.

Förskolenämndens arkivredovisning gäller för de verksamhetsprocesser som är specifika för förskoleverksamheten.

Kommungemensam arkivhandbok

För de styrande och stödjande verksamheterna, såsom HR, upphandling och ekonomi, har Stadsarkivet tagit fram en kommungemensam arkivhandbok Malmö stads arkivhandbok för styrande och stödjande verksamheter. Dessa kommungemensamma verksamheter har i arkivredovisningen kompletterats med kommentarer utifrån förskoleförvaltningens arbetssätt och i vissa fall med tillägg av handlingar.


Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen