Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Exploateringsenhet 4

Vi planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark. Vi planerar och bygger ut t allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden samt nybyggnation av större konstruktions- och anläggningsprojekt.

Enheten:

  • Planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark till olika intressenter, som ska tillgodose stadens behov av bostäder, arbetstillfällen och samhällsservice
  • Planerar och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden samt nybyggnation av större konstruktionsoch anläggningsprojekt
  • Föreslår lokalisering av nya verksamheter, bostäder och kommunal service
  • Förhandlar om villkor för marktilldelningar, försäljning och upplåtelser av tomtmark på Malmö stads mark

Peter Gustafsson är enhetschef.