Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Exploateringsenhet 1

Vi planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark. Vi planerar och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden. Vi marknadsför stadens etableringsmöjligheter för verksamheter samt ger service i näringslivs- och etableringsfrågor.

Enheten:

  • Planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark till olika intressenter, som ska tillgodose stadens behov av bostäder, arbetstillfällen och samhällsservice
  • Planerar och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden
  • Föreslår lokalisering av nya verksamheter, bostäder och kommunal service
  • Marknadsför stadens etableringsmöjligheter för verksamheter samt ger service i näringslivs- och etableringsfrågor
  • Förhandlar om villkor för marktilldelningar, försäljning, upplåtelser av tomtmark samt exploateringsavtal

Christina Andréasson är enhetschef.