Bedömningen av förutsättningarna för att spara träd och skydd av träd i byggprocessen

Ramavtalet är upphandlat av fastighets- och gatukontoret för fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontorets räkning. Avtalet kan alltså utnyttjas av enskilda handläggare på båda förvaltningarna.

Två konsulter har handlats upp: GM Trädvård (uppdragstagare 1) och Trädkonsult (uppdragstagare 2). GM Trädvård ska normalt sett alltid användas. Trädkonsult är reserv och kan användas om GM Trädvård inte svarar på mail inom 3 arbetsdagar eller inte kan utföra uppdraget inom 10 arbetsdagar.

Vad ingår i ramavtalet?

I avtalet ingår en bedömningen av förutsättningarna för att spara ett eller flera träd och skydd av träd i byggprocessen. Det omfattar en bedömning av trädets bevarandevärde samt förslag till åtgärder och hänsyn för att skydda trädet vid en byggnation i trädets närhet.

Därutöver kan avtalet i viss utsträckning användas för tillkommande arbeten som har direkt koppling till bedömning av träd. Det kan till exempel vara att rapportera uppdraget muntligt som ett komplement till den skriftliga rapporten eller att göra mindre utbildningsinsatser för att förklara hur bedömningen har gjorts.

Vad kostar uppdragen?

Bedömning av förutsättningarna för att spara ett enskilt träd och skydd av trädet i byggprocessen har ett fast pris: 1500 kronor + moms. Om det finns flera träd på samma plats som ska bedömas så finns det inte ett fast pris. Då gör konsulten en bedömning av hur mycket längre tid uppdraget tar och ger ett pris på detta. Riktpriset är 500 kronor per tillkommande träd.

Hur avrapporteras uppdragen?

Uppdragen avrapporteras med en skriftlig rapport som mejlas till avropande handläggare. En muntlig avrapportering är ett tillkommande arbete.

Vem betalar?

Konsultarbetena betalas av det projekt eller den verksamhet som gör avropet.

Hur gör jag ett avrop?

Avrop görs genom att maila en förfrågan till info@gmtradvard.se. Förfrågan ska innehålla

  1. En kort text om i vilket sammanhang bedömningen ska göras, till exempel som ett led i en detaljplaneprocess.
  2. En karta som beskriver trädet/trädens placering och antal
  3. En uppgift om när arbetet senast behöver vara utfört.
  4. Kontaktuppgifter till avropande handläggare
  5. Om avrop görs av gatukontoret ska även den avropande handläggaren fakturareferens anges

GM Trädvård ska svara via mail inom tre dagar och ge besked om när arbetet kan utföras och till vilken kostnad. Om GM Trädvård inte svarar inom tre dagar eller inte kan utföra arbetet inom 10 arbetsdagar kan avropande handläggare välja att kontakta uppdragstagare 2, Trädkonsult.

Efter det att GM Trädvård har svarat avropande handläggare ska handläggaren göra beställningen genom att maila GM Trädvård. Först efter en beställning ska arbetet påbörjas.

Tilläggsarbeten ska vara prissatta och avtalade via mail innan de påbörjas.

Hur gör jag ett avrop av Trädkonsult?

Trädkonsult är uppdragstagare 2 och får därför bara användas om GM Trädvård inte svarar på en förfrågan inom tre arbetsdagar eller om företaget inte kan utföra arbetet inom 10 arbetsdagar. I övrigt sker avrop på samma sätt som med Trädkonsult. Maila till info@tradkonsult.nu .

Kostnaden för en bedömning av Trädkonsult är 2000 kronor för ett enskilt träd och riktpriset för tillkommande träd är 400 kronor per träd.

Vem kontaktar jag om jag har frågor eller synpunkter på avtalen?

Maila eller ring Tim Delshammar (0709662767; tim.delshammar@malmo )om du har frågor eller synpunkter.