Trafik

Ramavtal har tecknats med nedanstående leverantörer:

  • Norconsult AB
  • SWECO Society AB
  • Ramböll AB
  • Tyréns AB
  • Kreera samhällsbyggnad AB

Avtalstid

Andra optionen är utlöst och avtalet är giltigt till och med 31 augusti 2021.

Avrop

Fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret har rätt att genomföra avrop från detta ramavtal. Avrop genomförs genom förnyad konkurrensutsättning:

  • Avrop sker genom att projektledare skriftligen avropar uppdrag upp till 5 basbelopp i direktupphandlingsmodulen. Avropsförfrågan ska ställas till samtliga leverantörer inom ramavtalet i enlighet med förnyad konkurrensutsättning.
  • Fastighets- och gatukontorets upphandlingsenhet avropar uppdrag över 5 basbelopp och upp till 10 basbelopp.
  • Över 10 basbelopp genomförs ny upphandling utanför detta ramavtal.

För avrop kontakta magdalena.ripa@malmo.se

Vid avrop som genomförs av projektledare ska mallarna nedan användas.

Förnyad konkurrensutsättning

Här ska nya anbud tas in från samtliga leverantörer inom aktuellt teknikområde. Uppdragsbeskrivning tas fram av verksamheten. Tänk på att äska resurser hos enhetschefen på Upphandlingsenheten vid avrop mellan 5-10 basbelopp och över 10 basbelopp.

Dokumentation och arkivering

All dokumentation sker i direktupphandlingsmodulen i samband med genomfört avrop. Beställningen ska signeras före uppdragsstart och arkiveras.

Kontering

Varje enskilt avtal inom teknikområdet har en specifik komplementdel, KMP och OBJ, kopplat till sig. Denna ska användas i samband med konteringen av inkomna fakturor.

UppdragsbeskrivningPDF (pdf, 399.4 kB)

Kontaktuppgifter och timpriserexcel (excel, 35.4 kB)
Administrativa föreskrifterPDF (pdf, 682.4 kB)

Vid avrop som genomförs av projektledare ska dessa mallar användas:
Mall avropsförfrågan TrafikWord (word, 46.4 kB)
Mall anbudsformulär Trafikexcel (excel, 44.5 kB)