Mätningar och utredningar
för buller och vibrationer

Fastighets- och gatukontoret har tecknat ramavtal med Tyréns AB samt med Brekke & Strand Akustik AB för tjänster rörande buller och vibrationer som löper från 2017-06-01 – 2021-05-31, samtliga optioner är utlösta.

Avtalet är inriktat på tjänster kopplade till att mäta buller och vibrationer inom följande områden:

Uppdraget som omfattas av denna upphandling består av fyra delar:

  • Fönsteråtgärdermätning av bullerskyddsåtgärder på fönster samt rådgivning till fastighetsägare och deras entreprenörer.
  • Utredning av bullerskyddsåtgärder i offentliga miljöer utomhus
  • Vibrationsmätning och vibrationsutredning
  • Mätning och utredning av buller kopplade till entreprenader
  • Bullerutredningar i samband med planering av nybyggnadsområden

Punkt 1 – 4 avser endast trafikbuller och punkt 5 avser omgivningsbuller.

Den som har för avsikt att beställa tjänster inom dessa områden ska använda sig av avtalet. Avropsberättigade parter är fastighets- och gatukontoret. När det gäller entreprenader är det kravet mildare, det går fortfarande att välja att avropa tjänsten av entreprenören istället.

Avrop sker genom fastställd rangordning:

  1. Tyréns AB
  2. Brekke & Strand Akustik AB

Vid kommande uppdrag kommer ramavtalsleverantör som rangordnats som nummer 1 att tillfrågas i första hand, om ramavtalsleverantören tackar nej, eller inte svarar inom 3 dagar tillfrågas ramavtalsleverantör nummer 2.

För fler detaljer om hur du avropar från avtalet, se bifogad Avropsrutin, eller kontakta alexander.karlsson@malmo.se eller jacquelin.nilsson@malmo.se

Ramavtal Buller och VibrationerPDF (pdf, 356.3 kB)
UppdragsbeskrivningPDF (pdf, 38.7 kB)
AvropsrutinPDF (pdf, 335.2 kB)
AvropsblankettWord (word, 63.3 kB)

Priser Tyrénsexcel (excel, 18.7 kB)

Priser Brekkeexcel (excel, 18 kB)

Läs mer om buller på malmo.se

Frågor?

Kontakta Alexander Karlsson eller Jacquelin Nilsson