Bygg och anläggning

Fastighets- och gatukontoret har tecknat ett avtal med leverantörer för större arrangemangstjänster gällande tillfälliga bygg och anläggningsarbeten.

Avtalen är tecknade från och med 2016-02-22 till 2018-02-21 och har möjlighet till förlängning med 1+1 år. Båda optionerna är utlösta och avtalen är giltiga till och med 2020-02-21.

Ramavtalen är uppdelade i olika delområden:

1. Tillfälliga elanläggningar
2. Tillfälliga toaletter
3. Tillfälliga va-anläggningar
4. Tillfälliga tält

Med större arrangemang avses leverans till arrangemang till ett beräknat belopp på 200 000 kr eller över för arrangemanget.

Under 200 000 kr ska avrop göras via ramavtal ” Hyra av bygg,- och anläggningsprodukter”. Avtal är tecknat med Ramirent AB, avrop görs enligt avtalskatalogen.

Avrop görs via förnyad konkurrensutsättning, d v s att samtliga leverantörer inom delområdet tillfrågas. Avrop görs via Tendsign. Mallar för avrop är framtagna. Delområdena är självständiga i förhållande till varandra och avrop ska göras var och en för sig inom respektive delområde. I de fall något arrangemang kräver samordning av flera delområden ska detta anges vid avropet.

Leverantörer inom de olika delområdena är:

1. Tillfälliga elanläggningar

 • Liveside Event AB
 • Lärkan AB
 • MSP Event AB
 • One4 Event AB

2. Tillfälliga toaletter

 • MSP Event AB
 • Nordic Toilet AB
 • One4 Event AB

3. Tillfälliga va-anläggningar

 • Liveside Event AB
 • MSP Event AB
 • One4 Event AB

4. Tillfälliga tält

 • Liveside Event AB
 • MSP Event AB
 • One4 Event AB

För avrop kontakta stella.ek@malmo.se