Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Roller och ansvar i linjen

Personalpolicyn gäller för alla medarbetare. Specifika krav på ansvar och roll ställs dessutom på cheferna.

Medarbetarskap och chefskap

Medarbetarskap i personalpolicyn

Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt
i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi
möter i arbetet. Dessa värderingar är gemensamma för alla
förvaltningar och gäller alla medarbetare i Malmö stad.

Personalpolicyn kompletteras med andra styrande dokument inom personalområdet, till exempel:
• Samverkansavtalet
• Övergripande plan för jämställdhetsarbetet i Malmö stad
• Lönepolicy
• Värdegrund för arbete och relationer i Malmö stad
• Kommunikationspolicyn

Läs mer i personalpolicyn under Min anställning.

Chefsuppdraget på FGK

Fastighets- och gatukontoret har en beskrivning av vad chefsuppdraget på förvaltningen innebär, både när det gäller vilka uppgifter en chef har och chefers förhållningssätt:  

Uppdraget som chef på fastighets- och gatukontoret