Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Styrgrupper

Vem ingår?

Huvudportföljägare och bemanning av styrgrupperna inom FGK:s kategorier i projektportföljen med start 1 mars 2019. Avdelningscheferna är dessutom kategoriägare för respektive styrgrupp.

Huvudportföljägare

 • Anna Bertilson förvaltningsdirektör, ordf
 • Monica Johansson, avdelning för struktur och stöd
 • Sarah von Liewen, fastighetsavdelningen
 • Tobias Nilsson, avdelning för offentlig miljö
 • Ingrid Persson Westberg, stadsutvecklingsavdelningen
 • Patrik Widerberg, inriktningsavdelningen

Hamn

 • Avdelningschef, fastighetsavdelningen, ordf
 • Sektionschef, investeringssektionen
 • Bitr avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
 • Avdelningschef, inriktningsavdelningen
 • Enhetschef teknik och konstruktion, avdelning för offentlig miljö 
 • Controller, närvarorätt

Fastighet och byggnader

 • Avdelningschef fastighetsavdelningen, ordf
 • Sektionschef investeringssektion
 • Bitr avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
 • Enhetschef fastighetsägande och värdering, fastighetsavdelningen
 • Enhetschef för förvaltning av mark och byggnad, fastighetsavdelningen
 • Controller, närvarorätt

Befintlig miljö

 • Avdelningschef offentlig miljö, ordf
  ersättare vid behov enhetschef teknik och konstruktion
 • Enhetschef stadsmiljö stadsutvecklingsavdelningen
 • Enhetschef upphandlings- och entreprenadsenheten, avdelningen för struktur och stöd 
 • Enhetschef analysenheten, inriktningsavdelningen, närvarorätt
 • Enhetschef ekonomi/sektionschef investeringssektionen
 • Controller, närvarorätt

Mobilitet

 • Enhetschef mobilitetsenheten, stadsutvecklingsavdelningen, ordf
 • Sektionschef trafikplanering, stadsutvecklingsutvecklingen
 • Enhetschef park och gatumiljöenheten, avdelning för offentlig miljö
 • Enhetschef trafikregleringsenheten, avdelning för offentlig miljö
 • Enhetschef ekonomi/sektionschef, investeringssektion
 • Enhetschef analysenheten, inriktningsavdelningen, närvarorätt
 • Controller, närvarorätt

Stadsmiljöutveckling

 • Enhetschef stadsmiljö, stadsutvecklingsavdelningen, ordf
 • Enhetschef utveckling, avdelning för offentlig miljö
 • Sektionschef trafikplaneringssektionen, stadsutvecklingsavdelningen
 • Enhetschef ekonomi/sektionschef investeringssektion
 • Enhetschef dialog, närvarorätt
 • Controller, närvarorätt

Exploatering

 • Enhetschef exploateringsenheterna (beroende på geografi) stadsutvecklingsavd, ordf
 • Sektionschef trafikplanering, stadsutvecklingen
 • Enhetschef stadsmiljö, stadsutvecklingsavdelningen
 • Enhetschef teknik och konstruktion, avdelning för offentlig miljö
 • Enhetschef ekonomi/sektionschef, investeringssektion
 • Enhetschef för fastighets och värdering, fastighetsavdelningen
 • Enhetschef strategi, närvarorätt
 • Controller, närvarorätt

Storstadspaketet

 • Avdelningschef, stadsutvecklingsavd ordf
 • Avdelningschef, avdelning för offentlig miljö
 • Avdelningschef, inriktningsavdelningen
 • Bitr avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen 
 • Enhetschef ekonomi/sektionschef, investeringssektion
 • Enhetschef mobilitet, stadsutvecklingsavdelningen
 • Enhetschef exploateringsenhet 4, stadsutvecklingsavdelningen
 • Enhetschef verksamhetsstöd, stadsutvecklingsavdelningen
 • Controller, närvarorätt
 • Förvaltningsdirektör, närvarorätt

Styrguppernas arbetsformer

Punkterna nedan beskriver styrgruppernas arbetsformer:

 • Ordförande kallar till och lägger plan för fasta styrgruppsmöten.
 • Ordförande leder mötet.
 • Respektive styrgrupp fattar beslut om vem som är sekreterare.
 • Projektledare bokar tid i styrgrupp för sitt projekt.
 • Projektledare ska skicka in beslutsunderlag minst fyra arbetsdagar innan styrgruppsmöte.
 • Styrgruppen är beslutsför om minst tre styrgruppsmedlemmar är närvarande.
 • Vid oenighet i styrgruppen beslutar ordföranden. Styrgruppsmedlemmar som inte är eniga med beslutet formulerar sin invändning på ett tydligt sätt. Detta förs sedan till mötets minnesanteckningar.
 • Styrgruppens beslut ska dokumenteras.