Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Förbättringsarbete på FGK

Få en överblick över förvaltningens arbete med ständiga förbättringar.

Under 2020 kommer förvaltningen att arbeta med förbättringsaktiviteter inom fyra områden:

  • Införa Malmö stads reviderade styrmodell och samla förbättringsarbetet kring verksamhetsplanering
  • Utveckla ett samordnat stöd från avdelningen för struktur och stöd och införa kvalitetsdialoger
  • Satsa på att stärka chefs- och ledarskapet
  • Utveckla medarbetarskapet, förvaltningskulturen och förståelsen för att arbeta i en politiskt styrd organisation

Arbetet kommer att drivas av forum för FGK:s förbättringsarbete och forum för verksamhetsstyrning. Enheten för kvalitet och utveckling är samordnare.

Aktiviteterna bygger på en undersökning och intervjuer med 30 medarbetetare och chefer på FGK kring hur vi ska utveckla arbetet med ständiga förbättringar. Läs mer om lärdomarna från undersökningen här nedan.

Aktiviteter 2020

Lärdomar från intervjuer och undersökning

Den flerårliga budgetprocessen med måluppföljning ska passa bättre för långsiktig verksamhet

Förhoppningsvis kommer den reviderade styrmodellen att vara bättre anpassad för tekniska nämndens verksamheter, där flera är mycket långsiktiga. Det stärkta fokuset på grunduppdraget passar också vissa verksamheter bättre.

Det har varit otydligt att tekniska nämndens budget är ett prioriteringsverktyg som står över andra styrdokument.

Förvaltningen behöver stärka kunskapen om vad det innebär att arbeta i en politiskt styr organisation.

Vissa verksamheter behöver mer utrymme för att ”parera” – snarare än planera.

För vissa verksamheter, till exempel en del av stödverksamheterna, är det viktigt att den årliga planeringen lämnar utrymme för att hantera oplanerade uppdrag, omprioriteringar och oväntade händelser i omvärlden.

Den ”tysta” kunskapen är ett viktigt förbättringsverktyg.

Fastighets- och gatukontorets medarbetare bär på mycket ”tyst” kunskap om verksamheten och för många är det naturligt att ständigt göra små justeringar och förbättringar.

Det finns många ”små förbättringshjul” i verksamheten – men sammanhanget och systemanalysen saknas.

Många av de intervjuade efterlyste mer strukturerade sätt att föra kunskap och erfarenheter uppåt och nedåt i organisationen, och på så sätt kunna fånga och åtgärda systemfel som berör många.

Mer fokus på förbättringar av den tekniska kvaliteten än på att förbättra och systematisera arbetssätt.

För många var förbättringen av den tekniska kvaliteten, exempelvis genom teknisk handbok, i fokus, men många efterlyste systematik i att förbättra och systematisera de processer som vi arbetar i.