Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Styrdokument

Styrdokument – som program, planer, riktlinjer och rutiner – finns på flera ställen på Komin och malmo.se. En del hittar du längre ner på denna sida.

Så hittar du olika typer av styrdokument:

  • Kommuncentrala styrdokument hittar du under Vår kommun. Det handlar om gemensamma policyer, program och liknande som gäller alla förvaltningar i staden.
  • I Teknisk handbok hittar du beskrivningar och anvisningar som ska följas vid projektering/genomförande och text som kan föras in i förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling. Handboken används internt på fastighets- och gatukontoret och externt av de konsulter/entreprenörer som utför uppdrag/entreprenader åt oss.
  • Rutiner och instruktioner som gäller din anställning på fastighets- och gatukontoret hittar du under Din anställning på FGK. Det handlar bland annat om hur lönesamtal, APT och medarbetarsamtal går till.
  • Förvaltningens gemensamma rutiner för att utföra vanliga arbetsuppgifter och få dina frågor besvarade hittar du under Stöd och service. Det handlar till exempel om hur du bokar lokaler, bokar resor eller får hjälp med juridiska spörsmål.
  • Här nedan på sidan Styrdokument hittar du andra styrdokument som rör fastighets- och gatukontoret. (listan ses nu över, vissa dokument finns inte i digital version) 

Mall för styrdokument

Ska du skriva ett nytt styrdokument av enklare typ? Använd då mallen för styrdokument på sidan Mallar & blanketter under menyn Stöd & service. 

Styrdokument antagna i KF/KS 

Kommuncentrala styrdokument

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglemente tekniska nämnden


Översiktsplan

Fördjupningsdokument till Översiktsplanen (bl a Arkitekturstaden Malmö, Ekosystemtjänster, Cykelprogram, Friytor vid skolor och förskolor, Handlingsplan för bostadsförsörjning m m)

Naturvårdsplan (2012)

Trygg stadsmiljö (2006)

Trädplan för Malmö (2005)

Parkeringspolicy (2010)

Balanseringsprincipen (2002)

Strukturbild Malmö-Lund (2014)

Malmös vatten (2018)

Miljöprogram (2009-2020)

Energistrategi (2009)

Hela Malmö - en folkhälsopolicy (2009)

Kommission för socialt hållbart Malmö (2013)

Framtidens kollektivtrafik i Malmö 2020

Trafik- och mobilitetsplan (2016-2020)

MiljöbilsstrategiPDF (pdf, 588 kB) (2017)
Policy för publik laddinfrastruktur i MalmöPDF (pdf, 556.8 kB) (2019)

Bullerprogram (2014-2018)

Skyfallsplan (2017)

Grönplan (2003)

Plan Malmö botaniska trädgård (2009)
Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad

Kommunikationspolicy (2006)

Antagna av tekniska nämnden 

Antagna av förvaltning

Andra sidor med styrdokument