Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Ledning och styrning

På sidorna om ledning och styrning hittar du information om hur vi som förvaltning leds och styrs. Här finns också styrdokument.

Hitta i menyerna under Ledning och styrning

De här undermenyerna och sidorna finns under Ledning och styrning.

Kommunens styrning

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum, beställ ärenden och mallar mm.

Verksamhetsstyrning (FGK)

Om styrning och ledning på förvaltningsnivå.

Styrdokument som berör FGK

Här finns länkar till övergripande styrdokument. Rutiner och regler hittar du under menyn Stöd & service eller Din anställning på FGK.

Årshjul

FGKs årshjul med chefens komihåg, APT-ämnen med mera.

Facklig samverkan

En sida om facklig samverkan - vårt samverkansavtal och vilka som är fackliga representanter i avdelningssamverkan och förvaltningsrådet. Här finns också protokoll från förvaltningsrådet publicerade. 

Målkedjan

Malmö stads reviderade styrmodell

2019 införde Malmö stad en reviderad styrmodell. Under
åren 2020-2022 finns fyra målområden för Malmö stad som var för sig innehåller ett antal kommunfullmäktigemål. Fullmäktige bestämmer vilka nämnder som arbetar med vilka mål. Respektive nämnd tar fram indikatorer kopplade till målen för att följa sitt arbete med måluppfyllelsen. Målvärdet sätts för mandatperioden,
det vill säga fram till och med år 2022, och ska visa på den förflyttning som sker under perioden. Uppföljningen görs vid mandatperiodens slut och en avstämning sker i delårsrapport och årsanalys.

Fullmäktigemålen utgör en liten del av tekniska nämndens arbete. Fokus i den reviderade styrmodellen är grunduppdraget som innebär nämndens arbete utifrån reglementet. Från och med 2020 har fastighets- och gatukontoret påbörjat ett arbete med skapa metoder för att på ett strukturerat sätt följa upp tekniska nämndens arbete med grunduppdraget/reglementet.