Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal är en del i samverkan för att skapa dialog och inflytande. Ta tillvara på inflytandet du har i din dagliga kontakt med andra. Genom den kan du påverka både arbetsmiljö och din arbetssituation.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett enskilt samtal mellan dig som medarbetare och din chef och ska ske en gång om året. Ett medarbetarsamtal utgår alltid från medarbetarens uppdrag. Ett medarbetarsamtal spänner över olika tidshorisonter. Det innehåller en tillbakablick på vad som har skett sedan det senaste medarbetarsamtalet, hur nuläget ser ut samt vad som förväntas och kan utvecklas under det kommande året.

Samtalet innehåller bland annat:

  • vilka mål som ska uppnås
  • en avstämning av arbetssituation och kompetens
  • medarbetarens bidrag till verksamheten och utvecklingsbehov inom yrket
  • medarbetarens ambitioner och utvecklingsbehov
  • om det finns behov av förändringar

Förutsättningar som påverkar medarbetarens möjligheter att utföra sitt uppdrag kan till exempel vara utmaningar, möjligheter, befogenheter, samarbete och relationer till chef, kollegor och andra.

Bisyssla

Vid medarbetarsamtalet tas också frågan om eventuell bisyssla alltid upp. Du som medarbetare är skyldig att anmäla bisyssla. En bisyssla är varje tillfällig eller stadigvarande syssla som någon utövar vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet.

Bisyssla kan förbjudas om den kan anses vara:

  • Konkurrerande
  • Arbetshindrande
  • Förtroendeskadlig - LOA § 7 - En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Detta innebär att du som medarbetare i princip inte får åta dig bisysslor som medför risk för att jäv uppkommer mot dig i tjänsteutövningen.

Individuell utvecklingsplan

Medarbetarsamtalet ska utmynna i en individuell utvecklingsplan. Den skrivs ner på en separat blankett.

Relation till lönesamtalet

Förutsättningar för individuell och differentierad lön är att det finns en tydlighet kring vad som ska uppnås samt vilka krav och förväntningar som finns.  Medarbetarsamtalet handlar just om detta; att stämma av hur det har gått, vad som ska uppnås och hur man ska komma dit.  

Medarbetarsamtal - så hanterar du det på FGKPDF (pdf, 953.9 kB)

Lönekriterier


Du läser mer om Bisysslor och hittar blanketten här.

Bisyssla

Blankett - anmäla bisyssla