Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Arbetsmiljöarbete

Alla medarbetare på fastighets- och gatukontoret ska må bra i sitt arbete och känna arbetsglädje, trygghet, gemenskap och delaktighet i det dagliga arbetet. Ingen medarbetare ska behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet.

Fastighets- och gatukontorets systematiska arbetsmiljöarbete beskrivs i årshjulet och de uppgifter som ingår är bland annat:

  • HR- och Arbetsmiljöredovisning
  • Avdelningarnas årliga riskbedömning
  • Medarbetarenkät
  • Fysisk skyddsrond
  • Organisatorisk och social skyddsrond
  • Uppföljningar och handlingsplaner - medarbetarenkäter
  • Hälsoundersökningar vart tredje år
  • Ergonomironder
  • Uppföljning av skyddsronder
  • Årlig uppföljning av Malmö stads system för systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan

Till detta kommer aktiviteter på avdelningsnivå: APT, Medarbetarsamtal, Riskbedömningar vid förändringar, Uppföljningar och Genomgång av policys och riktlinjer.

Arbetsmiljöfrågor behandlas i förvaltningsrådet som är fastighets- och gatukontorets skyddskommitté samt i avdelningarnas samverkansgrupper.

Fysisk skyddsrond

Vid den årliga fysiska skyddsronden gås verksamheten på arbetsplatsen igenom (chef, skyddsombud, HR) för att undersöka om kraven på en god arbetsmiljö uppfylls. Skyddsronden kan med fördel börja med att chef och medarbetare går igenom och diskuterar arbetsmiljön vid ett ATP.

De risker som identifieras ska åtgärdas, ansvarig utses och tidplan anges om det inte kan åtgärdas direkt.

Organisatorisk och social skyddsrond

Genomförs årligen och syftar till att undersöka de sociala och organisatoriska delarna av arbetsmiljön såsom krav i arbete, organisation och innehåll, samarbete och ledning, värderingar, hälsa och välbefinnande – kränkande handlingar. Skyddsronden genomförs vanligtvis på APT.

Skyddsombud

Skyddsombudet har värdefull kompetens och bidrar genom dialog och samverkan till utveckling i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Skyddsombudet är medarbetarnas representant i arbetsmiljöfrågor och ska ges möjlighet att medverka i planering av alla frågor som rör arbetsmiljön samt i uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Offentlig miljö:

Erik Larsson och Roger Söderberg

Inriktningsavdelningen:

Amanda Neleryd och Thomas Olsson

Stadsutvecklingsavdelningen:

Amanda Neleryd och Erik Larsson

Fastighetsavdelningen:

Claes Carlsson, Erik Larsson och Thanh Ho Hoynh

Struktur & stöd:

Claes Carlsson och Thomas Ohlsson

Huvudskyddsombud

Thomas Ohlsson, SACO
Roger Söderberg, Vision