Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Arbetsplatsträff

Varför har vi arbetsplatsträffar?

Arbetsplatsträffar (APT) är en mötesform för direkt inflytande i dialog mellan medarbetare och chef och är en del av Malmö stads samverkansavtal.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten och har sin grund i arbetsplatsträffen. Frågor och ämnen som berör samtliga på arbetsplatsen hör hemma på APT. Dialogen ger medarbetare möjlighet att bidra med idéer och synpunkter. Besluten fattas av chefen.

Skilj på verksamhetsmöte och arbetsplatsträff

Verksamhetsmöten är till för att chefen skall kunna styra sin verksamhet på ett bra sätt och kan omfatta delar av personalen som arbetar med samma sak, till exempel ett projekt. På verksamhetsmöten förs dialog om fördelning och hur arbetsuppgifter skall lösas.

Arbetsplatsträffarna är till för att medarbetarna ska få inflytande och kunna vara delaktiga. Arbetsplatsträffarna är de tillfällena då chef och samtliga medarbetare träffas för att diskutera utveckling, planering och uppföljning av verksamheten. Här förs dialog om olika områden såsom arbetsmiljö, ekonomi, jämställdhet, policyfrågor, lönekriterier och hälsa.

Partsfrågor som till exempel överläggning och förhandling samt behandling av enskilda personalärenden får inte ske på arbetsplatsträff.

Hur ska arbetsplatsträffarna genomföras?

Arbetsplatsträffarna måste vara regelbundna och så frekventa, sker minst en gång per månad, att de utgör en naturlig del av verksamheten. Träffarna ska innehålla en bra balans mellan information och dialog och alla som har sitt huvudsakliga arbete förlagt till arbetsplatsen ska delta.

Träffarna sker på ordinarie arbetstid och ska dokumenteras för att kunna föras vidare till medarbetarna och närmsta samverkansgrupp. Detta ansvarar chefen för.

Dokumentation

Dokumentationen görs i form av minnesanteckningar som sparas i Platina. Det ska framgå vilka frågor och ärenden som behandlats. Chefen ansvarar för att minnesanteckningar sprids.

Frågor och ärenden som ska behandlas på APT

Både medarbetare och chef har ett ansvar att föra upp frågor på dagordningen. Det ska vara frågor och ämnen som berör samtliga på arbetsplatsen och som chefen bestämmer hör hemma på arbetsplatsträffar.

Verksamhets- och organisationsfrågor

  • information från ledningsgrupp och avdelningsledning
  • utveckling, utvärdering och uppföljning av verksamheten och dess mål
  • personalförändringar
  • ekonomi

Arbetsmiljöfrågor

  • förebyggande arbete samt uppföljning av fysisk och organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetet. I årshjulet finns FGK:s checklista för planering och uppföljning av SAM på arbetsplatsnivå som stöd.
  • månadens APT-ämne - återfinns i förvaltningens årshjul på Komin.

Information från/till avdelningssamverkansmöte

  • frågor och information som ska lyftas till avdelningssamverkan samt frågor och information från avdelningssamverkan och förvaltningsråd.

 

Mall till protokollWord (word, 46.9 kB)