Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFsocialtjnstSder

Samordnare för våld i nära relationer - sektion BOF 2

Processbeskrivning – samordnare för våld i nära relationer

Klicka på bilden för att förstora den.


Klicka på de blåa rubrikerna om du vill komma direkt till den förklarande texten i varje steg i processen.

1. Ärende kommer in

 • Anmälaren kontaktar samordnaren eller enligt rutinPDF (pdf, 71.3 kB).

Upp igen

2. Bedömning ärendetyp

 • Kontrollera ärendetillhörighet – Kir och förekomst i Procapita.
 • Hämta in bakgrundsinformation.
 • Bedöma om ärendet är ett skyddsärende (Fredas kortfrågor, se sid 3).

Upp igen

3.  Fortsatt handläggning?

 • Ja, gå till punkt 4.
 • Nej,  avsluta eller lämna till relevant sektion.

Upp igen

4.  Planering av handläggning (akut/icke akut)

 • Bedömning om ärendet är akut.
 • Planlägg för första mötet.
 • Samordna vilka som ska medverka vid mötet (rutinPDF (pdf, 71.3 kB)).
 • Boka rum och vid behov tolk.

Upp igen

5.  Skyddsbedömning

 • Möte med klient.
 • Hämta in information (tips på utredningsfrågor enligt Malmö stad, se sid 56-57) (förenklad mall inför mötet är under utveckling).
 • Kartlägg klientens nätverk.
 • Gör en aktiv skyddsbedömning – även kring barnen.
 • Informera eventuellt om tilltänkt insatstyp – regler, villkor samt begränsad frihet.
 • Besluta om planering framåt.

Säkerhetsplanering

 • Om klienten är i behov av skydd, men klienten vill avvakta med att verkställa insatsen så görs en säkerhetsplanering i samråd med klienten.
 • Säkerhetsplaneringen ska dokumenteras i Procapita.

Upp igen

6.  Fortsatt handläggning?

 • Ja, gå till ruta 7.
 • Nej, servicesamtal eller lämna till relevant sektion.
 • Ärendet hanteras som ett servicesamtal om klienten tackar nej till insats.
 • Vid servicesamtal: skriv en kort sammanfattning av den bedömning som gjordes på ett utdrag av personens personuppgifter från Kir. Lägg på samordnarens kontor.
 • Vid avslag på ansökan skriv ett formellt avslag i Procapita och delge besvärshänvisning.

Upp igen

7. Matcha insats mot behov

Upp igen

8. Insats verkställs

 • Kontakta öppenvården för praktisk assistans (mall under utveckling).
 • Vid behov kontakta ekonomiskt bistånd. Om klienten inte är aktuell så kontakta ekonomimottaget.
 • Tydlig planering med klienten (mall för säkerhetsinformation under utveckling).

Upp igen

9. Dokumentation i Procapita

 • Aktualisering.
 • Inleda utredning.
 • Aktanteckning avseende samtal med klient.
 • Placeringsbeslut.
 • Beslut i Procapita.

Upp igen

10. Planeringsmöte med klient och ev vårdgivare

 • Upprätta en uppdragsplan och delge till klient och ev. vårdgivare.
 • Hämta in samtycke från klient avseende viktiga kontakter och dokumentera i detta i Procapita.

Upp igen

11. Löpande uppföljning av insats

 • Samordnaren har ett uppföljningsansvar avseende pågående insats.
  - Freda-riskbedömning ska göras i alla ärenden
  - Uppföljningsmöte var tredje månad.
  - Intyg till skatteverket avseende sekretessmarkering (mall under utveckling).
  - Efter bedömning ev. magasinering och flyttstädning av klientens bostad (mall under utveckling).
  -Följa upp att klienten aktivt söker bostad (broschyr - att söka bostad).
  - Vid behov upprätta ansökan om överflyttning av ärende till annan kommun (mall under utveckling)
  - Löpande kontakt med ssk på ekonomiskt bistånd – cirkulera information.
  - Löpande kontakt med ssk på barn och familj – cirkulera information.
 • Utöver ovanstående ansvar tillkommer det särskilda aktiviteter kopplade till respektive insats:
  - >Kriscentrum/kvinnojourWord (word, 15.6 kB)
  - SkyddslägenhetWord (word, 15.4 kB)
  - HotellWord (word, 15 kB)

Upp igen

12. Avslut

 • Särskilda avslutsaktiviteter kopplade till respektive insats:
  - Kriscentrum/kvinnojourWord (word, 15.6 kB).
  - SkyddslägenhetWord (word, 15.4 kB).
  - HotellWord (word, 15 kB).
 • Avsluta ärendet i Procapita.
 • Rensa och sortera fysisk akt.
 • Skicka ner akt till arkivet.

Upp igen

Typ av dokument
Processbeskrivning
Fastställelse

2015-10-15
Ansvarig
Ann-Sophie Berggren
Följs upp

2016-05-29

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen