Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFsocialtjnstSder

Jourhem

Processbeskrivning – insats jourhem

Klicka på bilden för att förstora den.

Klicka på de blå rubrikerna om du vill komma direkt till den förklarande texten i varje steg i processen.

1. Aktualisering

 • Vårdansvarig socialsekreterare kontaktar familjehemsvården.
 • Vårdansvarig lämnar information om uppdrag till familjehemsvården och diskuterar om jourhemsplacering.
 • Familjehemssekreterare matchar lämpligt jourhem.
 • Familjehemssekreterare tar kontakt, ger en första information om uppdraget samt lämnar namn på vårdansvarig socialsekreterare och att denne kommer att kontakta för mer information.
 • Vårdansvarig socialsekreterare planerar för inflytt i samråd med jourhem, vårdnadshavare och barn. Samtidigt inventerar socialsekreterare om barnets personliga tillhörigheter t.ex. kläder.
 • Vårdansvarig socialsekreterare skriver beslutsunderlag som undertecknas av sektionschef. Kopia till familjevården.
 • Vårdansvarig socialsekreterare skriver placeringsinformation. DOK
 • Vårdansvarig socialsekreterare skriver vårdplan och går igenom denna med barn samt vårdnadshavare. Vårdnadshavare ska underteckna. DOK

Upp igen

2. Inflytt i jourhem

 • Vårdansvarig socialsekreterare åker till jourhem med barnet och ev. vårdnadshavare.
 • Vårdansvarig socialsekreterare går igenom placeringsinformationen och vårdplan med barnet och jourhemmet, lämnar kopia till jourhemmet. DOK
 • Vårdansvarig socialsekreterare har enskilt samtal med barnet. DOK
 • Vårdansvarig socialsekreterare gör en planering för fortsatt kontakt mellan barn och vårdansvarig socialsekreterare, andra instanser, umgänge och skolgång. DOK
 • Vårdansvarig socialsekreterare meddelar ansvarig familjehemssekreterare att placering har blivit genomförd samma dag eller snarast möjligt samt under vilken biståndsperiod.
 • Familjehemsvården dokumenterar placeringen i familjehemsakten.
 • Ansvarig familjehemssekreterare kontaktar jourhemmet.
 • Vårdansvarig socialsekreterare beslutar om jourhemsplacering. BESLUT
 • Familjehemsvården lägger omkostnadsersättning till jourhemmet i Procapita innan nästkommande lönebrytning.
 • Efter inflytt:
  • Vårdansvarig socialsekreterare kontaktar Försäkringskassan. DOK
  • Vårdansvarig socialsekreterare kontaktar ekonomiskt bistånd om familjen får ekonomisk bistånd. DOK
  • Vårdansvarig socialsekreterare gör bedömning om läkarundersökning. DOK

Upp igen

3.  Genomförandeplan, BBIC

 • Vårdansvarig socialsekreterare skriver en genomförandeplan i Procapita. DOK
 • Möte hålls inom sex veckor efter uppstart.
 • Vårdansvarig socialsekreterare ansvarar för ett gemensamt möte med tillsammans med föräldrar, barn, jourhem och om möjlighet finns även familjehemssekreterare. DOK

Upp igen

4.  Kontinuerlig kontakt

 • Vårdansvarig socialsekreterare ansvarar för en kontinuerlig kontakt med alla inblandade. DOK
 • Vårdansvarig socialsekreterare lämnar nödvändig fortlöpande information till jourhemmet för att uppdraget skall kunna fortsätta.
 • Ansvarig familjehemssekreterare har fortsatt handledning med handledning tillsammans med jourhemmet en gång per månad, samt telefonkontakt efter behov.

Upp igen

5.  Förlängning av placering

 • Vårdansvarig socialsekreterare gör bedömning kring förlängning med sektionschef.
 • Vårdansvarig socialsekreterare skriver beslutsunderlag, underskrift av sektionschef. DOK
 • Vårdansvarig socialsekreterare fattar beslut i Procapita. BESLUT
 • Vårdansvarig socialsekreterare kommunicera skriftligen till den unge, vårdnadshavarna samt vårdgivare. DOK
 • Om jourhemsplaceringen blir längre än fyra månader och upp till sex månader tas nytt beslut av sektionschef.
 • Vårdansvarig socialsekreterare informerar ansvarig familjehemssekreterare om beslut förlängs.

Upp igen

6.  Avslut av insats

 • Vårdansvarig socialsekreterare har vid längre placeringar ansvar för ett avslutande möte mellan barn och jourhem. DOK
 • Vårdansvarig socialsekreterare avslutar insatsen i Procapita efter samråd med familjehemssektionen. BESLUT
 • Ansvarig familjehemssekreterare dokumenterar avslut i Procapita.
 • Ansvarig familjehemssekreterare har en avslutande telefonkontakt efter varje placering.

Upp igen

Typ av dokument
Processbeskrivning
Fastställelse

2016-05-23
Ansvarig
Ulrika Nederman
Följs upp

2017-05-23

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen