Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFsocialtjnstSder

Insats familjebehandlare från behandlingsgruppen, sektionen för  öppenvård barn och familj

Processbeskrivning - Insats familjebehandlare från behandlingsgruppen, sektionen för  öppenvård barn och familj

Klicka på bilden för att förstora den.


Klicka på de blå rubrikerna om du vill komma direkt till den förklarande texten i varje steg i processen.

1. Aktualisering

 • Lämna remissWord (word, 43.5 kB) till IOF-sekreterare inom öppenvården barn och familj.
 • Socialsekreterare har möjlighet att diskutera ärende med IOF-sekreteraren på måndagar mellan klockan 14-15.
 • IOF-sekreterare kontaktar vid behov socialsekreterare för klargörande innan fördelning av ärende sker på behandlingsgruppens nästkommande teammöte.
 • För ytterligare detaljer se Behandlingsgruppens ärendeprocess.
 • Rutiner mellan behandlingsgruppen och utredareWord (word, 39 kB) och Insatsmeny behandlingsgruppen.

Upp igen

2. Vårdplan och planeringsmöte

 • Socialsekreterare skriver bakgrund samt övergripandemål i vårdplanen. DOK
 • Planeringsmöte med socialsekreterare, klient och familjebehandlare. Samtal förs kring klientens och socialsekreterarens förväntningar och mål. Socialsekreterare har med vårdplanen med de övergripande målen och går igenom den. DOK
 • Familjebehandlare och klient bokar behandlingstillfällen/träffar. Familjebehandlare skriver delmål tillsammans med klienten och det bestäms hur insatsen ska genomföras.
 • Beslut om insats fattas i Procapita och resurs tilldelas.
  • Gå in i journalbilden.
  • Tryck på knappen ”Beslut”. Fyll i datum, beslutsfattare, välj beslutet ”beviljas övr. öppna insatser barn enl. 4 kap. 1 § SoL”.
  • Fyll även i from – tom datum så det går att utläsa hur länge biståndet gäller. Spara. Nu är det dags att välja insats, vilket innebär att man preciserar beslutet.
  • Tryck på knappen ”Verkställ beslut” då uppstartsmöte har skett (kan göras antingen i journalbilden eller i beslutsbilden).
  • Fyll i datum (samma som datum för uppstartsmöte), välj insats ”ÖV öppna ins SoL egen b”.
  • Gå till fliken ”Tilldelning av resurs”, välja typ av resurs ”ÖV öppenvårdsins egen barn” och tilldela resurs ”Söders öppenvård” samt fromdatum och prel. tomdatum. 

Upp igen

3.  Kontinuerlig kontakt

 • Socialsekreterare har kontinuerlig kontakt med familjebehandlare angående hur insatsen fungerar. Socialsekreterare bokar ett första möte med klient och familjebehandlare efter tre månader för att följa upp insatsen. DOK

Upp igen

4.  Uppföljning

 • Uppföljningsmöte var sjätte månad.
 • På uppföljningsmötet diskuteras hur insatsen har fungerat och om målen har uppfyllts. Ny genomförandeplan upprättas vid behov.
 • Familjebehandlare fyller i uppföljningsdokumentet i Procapita inför mötet och socialsekreterare aktantecknar uppföljningsmötet. DOK

Upp igen

5.  Förlängning av insats

 • Om målen inte är uppfyllda, om klienten samtycker till fortsatt insats och om socialsekreteraren bedömer att behov av insatsen kvarstår ska insatsen förlängas.
 • Vid förlängning av bistånd:
  • Inled ny utredning (om det inte finns en redan pågående utredning) och skriv en aktanteckning om att utredningen avser förlängning av bistånd.
  •  Skriv ett beslutsunderlag om förlängning av bistånd.
  • Tryck på knappen ”Beslut”. Fyll i datum, beslutsfattare, beviljas fortsatt bistånd, spara. Leta rätt på den gamla, pågående insatsen (ligger oftast i verkställigheten).
  • Markera den gamla, pågående, insatsen, dubbelklicka. I nedre delen av bilden ligger nu det nya beslutet, förlängningsbeslutet. Klicka i rutan framför förlängningsbeslutet, spara.
  • Gå till fliken ”Tilldelning av resurs” och fyll i nytt prel. datum. Spara.
  • Avsluta utredningen om allt är i sin ordning.
  • Beslutsunderlag angående att insatsen ska förlängas skrivs av socialsekreterare. DOK

Upp igen

6.  Avslut av insats

 • Om målen är uppfyllda, om klienten inte samtycker till fortsatt insats eller om socialsekreterare inte bedömer att behov av insatsen kvarstår ska insatsen inte förlängas.
 • Familjebehandlare fyller i uppföljningsdokumentet. Socialsekreterare kryssar i att insatsen avslutas och skriver varför.
 • Avsluta bistånd:
  • Stäng resurs - Dvs tryck på resursen i journal, du kommer då till rutan insats. Skriv avslutningsdatum i rutan tom som finns i mitten.
  • Tryck sedan i annan ruta eller rad i bilden, t.ex. prel. tom. Detta är nödvändigt för att sparaknappen (disketten) ska aktiveras.
  • Tryck sedan på fliken Insats (precis nedanför sparaknappen)
  • I rutan Insats kan du fylla i avslutningsdatum. Spara.
  • Observera att resursen alltid måste stängas först. Försöker ni stänga insatsen först kommer rutan ”det finns pågående resurstilldelningar” upp.

Upp igen

Typ av dokument
Processbeskrivning
Fastställelse

2015-06-11
Ansvarig
Hannah Sjöholm
Följs upp

2016-06-11

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen