Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFsocialtjnstSder

Barnutredning

Processbeskrivning – barnutredning


Klicka på bilden för att förstora den.

Klicka på rubrikerna för att komma direkt till den förklarande texten under varje steg i processen.

1.  Fördelning och förberedelser

 • Ärende fördelas vid veckomöte.
 • Ärende kommer direkt till handläggaren om en ny anmälan kommer inom tre månader. Då görs följande:
  - Aktualisering.
  - Skyddsbedömning. DOK
  - Bedömning om besök är nödvändigt. DOK
  - Beslut om huruvida utredning skall inledas eller inte. BESLUT
 • Omregistrera till rätt handläggare i Procapita.
 • Planera utredningstiden med andrehandläggaren.
 • Upprätta akt vid nytt ärende (försättsbladWord (word, 56.3 kB)).
 • Hämta akt vid ärende som tidigare varit aktuellt.
 • Samla in information samt informera om öppnad utredning till övriga i huset (intern samverkanWord (word, 16.7 kB)). DOK
 • Boka tid, rum och tolk.
 • Skicka första kallelse (kallelse på engelskaWord (word, 37.7 kB)). Broschyr om hur utredning går till och om BBIC skickas med.

Upp igen

2.  Polisanmälan?

 • Bedömning av inkommen information görs med sektionschef och kollega. DOK
 • Eventuell konsultation med barnkriscentrum. DOK
 • Ja, gå till punkt 3.
 • Nej. Om våld förekommit men bedömning görs att polisanmälan inte bör göras. » Rutiner om polisanmälan inte görsWord (word, 41.2 kB) » 4.

Upp igen

3.  Polisanmälan

Upp igen

4.  Första besöket

Upp igen

Text

5.  Samtal och referenser

Upp igen

6.  Insats?

 • Ja, gå till punkt 7,
 • Nej, gå till punkt 8.

Upp igen

8.  Sammanställning och kommunicering

 • Skriv utredning, analys och bedömning. Beslutsformuleringar.Word (word, 101 kB)
 • Följ rättningsgången i ärenden där sektionschef fattar beslut.
 • Lämna in färdigskriven utredning till IOF-sekreterare/sektionschef för rättning.
 • Sektionschef signerar färdigställd utredning.
 • Kommunicera utredning. Dokumentera genom att klicka i kommuniceringssymbolen i Procapita. DOK
 • Vid ansökan skicka besvärshänvisningWord (word, 46.6 kB) vid avslagsbeslut.
 • Om barnet är 15 år ska barnet få en egen kopia av färdigställd utredning, i övrigt sker bedömning utifrån ålder och mognad.
 • Original i akt.

Upp igen

9.  Avsluta utredning

Upp igen

Typ av dokument
Processbeskrivning
Fastställelse

2015-01-31
Ansvarig
Annelie Lindstedt
Följs upp

2016-01-31

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen