Umgåsen

Umgåsen är en verksamhet där barn och föräldrar som inte bor ihop kan träffas för att bibehålla eller återknyta kontakten med varandra.

Insats beviljas vanligtvis utifrån dom från Tingsrätten men kan även sökas av en eller båda föräldrar. I akutaliseringsdokument (se under ärendet aktualiseras) så framgår när Umgåsen kan vara rätt insats.

Verksamheten bedrivs alla dagar i veckan. Umgänget på Umgåsen inleds med ett förberedande samtal mellan personal och föräldrar och inskolning av barnet. Umgåsen kan även ge stöd vid överlämning för föräldrar och barn om föräldrarna av olika skäl har svårt att mötas i dessa situationer.

Länk till Umgåsens sida på Komin.

Nedan beskrivs processen då dom inkommer från Tingsrätten och ärendets avslutas på Umgåsen.

 

  1. Ärende aktualiseras
  2. Boka uppstartsmöte
  3. Uppstartsmöten
  4. Administrera
  5. Uppföljning
  6. Beslut om förlängning/avslut
  7. Problemhantering

1. Ärende aktualiseras

Ärendet inkommer genom dom från Tingsrätten. Mottaget har aktualiserat och lagt ut ärendet till socialsekreterare.

Socialsekreterare sätter sig in i dom och eventuell tidigare dokumentation om ärendet. Därefter aktualiserar socialsekreterare ärendet på Umgåsen genom att skicka in aktualiseringsdokumentPDF (pdf, 388.7 kB). Aktualiseringsdokument och dom skickas med internpost till Umgåsen. Kontakten journalförs.

2. Boka uppstartsmöte

Umgåsen kontaktar socialsekreterare för att boka uppstartsmöten med föräldrarna. Först bokas möte för boendeföräldern och därefter för umgängesföräldern. Dessa ska bokas med max 6 timmar mellan mötena. Föräldrarna informeras om uppstartsmöte genom telefon eller kallelse (mallWord (word, 39.5 kB)). Boka tolk vid behov. Journalför kontakter.

3. Uppstartsmöten

Hålls utifrån Umgåsens mall. Preliminär uppföljningstid bokas och Umgåsen ombeds mejla ansvarig socialsekreterare vid bekymmer.

4. Administrera

Uppstartsmötena journalförs senast ett dygn efter mötena (kort information om föräldrarnas inställning och eventuella överenskommelser). Beslut om verkställighet fattas i procapita (mallPDF (pdf, 67.7 kB)) och avtal (mallWord (word, 38.5 kB)) skrivs samt lämnas i två exemplar till sektionschef i förberett kuvert med Umgåsens adress eller med internpostkuvert.

5.  Uppföljning

Inför uppföljningsmöte uppdaterar socialsekreterare sig i ärendet och vid behov bokas tolk. Först hålls möte med boendeförälder och sedan med umgängesförälder. Dessa samtal journalförs kort med hänvisning till sammanfattningen som Umgåsen ska lämna över skriftligt. Sammanfattningen ska bifogas akten.

6. Beslut om förlängning/avslut

Beslut fattas i Procapita (mallPDF (pdf, 67.7 kB)). Vid avslut skriv ut händelseförteckning till granskning hos sektionschef.

7. Problemhantering

Be om att få informationen skriftligt och journalför denna. Vid behov diskutera med personal på Umgåsen. Prata med sektionschef och journalför detta. Prata med berörda (mamma, pappa, barn) utifrån behov och journalför detta. Antingen fortsätt ärendet enligt överenskommelse eller återrapportera ärendet till Umgåsen.

Vid återkommande problem återrapporteras ärendet till Tingsrätten. Återrapportering sker enligt (mallWord (word, 124.5 kB)) och sammanfattningen från Umgåsen bifogas. Rapporten ges till sektionschef för granskning. Kuvert bifogas så att sektionschef kan skicka den till Tingsrätten. Informera föräldrarna om återrapporteringen. Lägg beslut (mallPDF (pdf, 67.7 kB)) och avsluta ärendet i Procapita och händelseförteckning skrivs ut för att granskas av sektionschef eller 1:e socialsekreterare.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen