Yttrande enligt LUL

Yttrande från socialtjänsten kan begäras av polismyndigheten eller åklagare då någon misstänks för brott innan hen fyllt 18 år.

Yttrandet ska inhämtas senast då skälig misstanke delges. Tiden socialtjänsten har att skriva yttranden enligt LUL är oftast 2-3 veckor.

Det som SKA ingå i ett yttrande är:

– En kortfattad redogörelse för den unges
personliga utveckling och levnadsomständigheter i övrigt

– En redogörelse för vad nämnden tidigare
gjort (och vad det gett för resultat)

– Om den unge är lämplig för ungdomstjänst

– Om det finns ett särskilt vårdbehov

Det som BÖR ingå

– Den unges inställning till ungdomstjänst

– Den unges inställning till medling

Yttrandet bör vara kortfattat, men ska innehålla tillräckligt med relevant information så att domstolen kan ta beslut i påföljdsfrågan. Det är därför de aspekter som ligger till grund för bedömningen som ska redovisas i yttrandet och inte all information som samlats in. Att tänka på är att yttrandet blir en offentlig handling i och med att dom faller.

Ungdomskontrakt eller vårdplan

Ungdomskontrakt eller vårdplan ska upprättas om det bedöms finnas ett särskilt vårdbehov. Om åtgärderna vidtas med stöd av SoL skall de redovisas i ett ungdomskontrakt eller om de vidtas med stöd av LVU i en vårdplan, dokumentet bifogas yttrandet. Typ av insats, omfattning samt varaktighet av åtgärder skall framgå även i dessa dokument.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen