SIG-processen

Här beskrivs processen för insats med samverkansformen sociala insatsgrupper (SIG).  

1. Förfrågan inkommer

ResurspersonWord (word, 14.7 kB) har gett klient information om SIG och undersökt intresse för insatsen. Fått muntligt samtycke av klienten att kontakta samordnaren innan resurspersonen går vidare. Resurspersonen kontaktar samordnaren för SIGWord (word, 14.7 kB) som lämnar information om klienten. Samordnaren undersöker om möjligt direkt om det är rätt målperson enligt checklistaWord (word, 14.6 kB), och om det är aktuellt att gå vidare med ärendet eller inte och ger svar till resurspersonen. Om det inte är aktuellt med SIG, hänvisar Samordnaren till att undersöka möjlighet till stöd på vuxenenheten.

2. Upprätta styrkortWord (word, 19.7 kB)

Samordnaren upprättar styrkort efter att förfrågan inkommit.

3. Check med sektionschef och team

Samordnaren stämmer av med sektionschef och behandlingsteametWord (word, 14.7 kB) gällande kännedom, ev hinder och utrymme enligt checklistaWord (word, 14.6 kB).

4. Samordnar inför bedömningssamtalet

Samordnaren tar kontakt med klient och undersöker intresse. Detta samtal med klienten ska ske inom två dagar efter samordnaren fått förfrågan från resurspersonen. Samordnaren bokar in ett bedömningssamtal och frågar om klienten önskar ha med sig någon vid detta samtal.

5. Bedömningssamtal

Samordnaren förtydligar vad SIG är och berättar om kravenWord (word, 14.6 kB). Samordnaren går igenom intervjuguidenWord (word, 39.2 kB) med klienten och gör en bedömning om klienten kan påbörja SIG under samtalet och meddelar klienten. Undersöker vilka aktörer som ska vara med i SIG. SamtyckesblankettWord (word, 37.7 kB) skrivs under. Om samordnaren gör bedömningen att klienten inte uppfyller kriterierna, och det är aktuellt, hänvisar samordnaren till annan enhet eller myndighet, alternativt hjälper klienten ansöka/ta kontakt.

6. Sammanställning av information                                                      

Samordnaren renskriver bedömningssamtalet och mailar det till mottaget på vuxenenheten, sedan skickas bedömningssamtalet samt samtycket med internposten till vuxenenheten, mottaget. Lämna bedömningssamtal till sektionschef  Ungdomsgruppen.

Mottaget på Vuxenenheten utser ansvarig socialsekreterare i ärendet och meddelar detta till SIG-samordnare genom mail inom 24 timmar enligt rutin: SIG enhet vuxenWord (word, 44.8 kB).

Kontakt tas med ekonomiskt bistånd enligt rutin: SIG enhet ekonomiskt bistånd.Word (word, 44.3 kB)

Klientens grundproblematik (kriminalitet, missbruk, boende, hot och våld) dvs. vad söker klienten stöd för ska tydligt framgå i underlaget med bedömningssamtalet så att mottaget kan utse ssk i rätt sektion.

7. Mobilisering

Samordnaren kontaktar ansvarig SIG-socialsekreterare på vuxenenheten, resurspersonen som rekryterat samt övriga berörda aktörerWord (word, 14.7 kB) och bokar tid (Doodle) för uppstartsmöte.Word (word, 14.5 kB) Uppstartsmötet ska ske inom 2 veckor från bedömningssamtalet. Mötestiderna ska prioriteras av samtliga aktörer – om osäkerhet kring prioritering uppstår, prata med närmsta arbetsledare.

Familjebehandlarna påbörjar motivationsarbete under tiden uppstartsmöte mobiliseras. Syftet med motivationsarbetet är att kartlägga hur behandlingen ska genomföras, genom samtal och skattningsdokument med klienten.

8. Uppstartsmöte

Samordnaren leder uppstartsmötetWord (word, 14.5 kB).

Sammanhangsmarkering. Presentationsrunda. Klienten får berätta vad den önskar för stöd/målformulering. HandlingsplanWord (word, 29.8 kB) upprättas. UppföljningsmöteWord (word, 14.3 kB) bokas in.

9. Handlingsplan

Handlingsplan upprättas på uppstartsmötet och familjebehandlare sammanfattar den efter mötet samt mailar den till samtliga aktörer senast en vecka efter uppstartsmötet. Klienter som inte tillhör stadsområde Öster journalförs i Journal digital.

10. Dokumentation

Ansvarig SIG-socialsekreterare på vuxenenheten ska inleda insats/öppna
verkställighet direkt efter mötet eller senast inom en arbetsdag.
Familjebehandlare klistrar in i procapita samt lämnar ett ex till sektionschef
Ungdomsgruppen.

11. Uppföljningsmöte

UppföljningsmöteWord (word, 14.3 kB) sker minst var sjätte vecka eller vid behov. Utryckt behov kan komma från alla berörda aktörer och klienten. Den som vill initiera till ett möte tar kontakt med samordnaren som mobiliserar till dessa möten.

12. Mellan uppföljningsmöten

Viktig information mellan mötena ska kommuniceras via mail/telefon till alla berörda aktörer samt skrivs in i procapita. Den som har information ansvarar för att informera alla berörda aktörer. Innan uppföljningsmötet så har varje aktör ansvar att maila in punkter som ska tas upp på mötet senast dagen innan mötet. Samordnaren påminner genom mail en vecka innan uppföljningsmötet.

Om det behövs enskilt möte med klient ska detta meddelas till samordnaren som disponerar mötestiden och skapa möjlighet för enskilt möte i samband med uppföljningsmötet, detta för att klient inte ska behöva förhålla sig till flera möten.

Företrädesvis ska så mycket som möjligt avverkas i uppföljningsmötena tillsammans med alla inblandade aktörer – detta för att alla ska ha en gemensam bild av situation, planering etc.

13. Dokumentation uppföljningsmöten

Samordnaren sammanfattar uppföljningsmötena, dokumenterar i procapita och mailar ut till samtliga aktörer senast en vecka efter mötet.

14. Avslutningsmöte

När målen är uppfyllda, klient önskar avbryta, bedömning gjorts att
insatsen ska avslutas. Samordnaren mobiliserar till mötet utifrån klientens
behov. Går igenom målen och vad som eventuellt ska fortsätta utan
samverkansformen SIG. 

15. Sammanfattning av insats

Sammanfattning skrivs av familjebehandlarna i Procapita.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen