Process ungdomsgruppen Valet

1. Uppdrag inkommer

Ansvarig socialsekreterare har föreslagit Valet som insats utifrån behov som framkommit under utredningstiden. Diskussion förs mellan myndighetens och Ungdomsgruppens sektionschefer om Valet är en lämplig insats.

2. Ärendeutdelning

Sektionschef informerar om ärendet på personalmöte och ett team bestående av två familjebehandlare tilldelas ärendet utifrån diskussion kring utrymme/matchning. Styrkort som chef fyllt i, kommer med uppdrag.

3. Boka uppstartsmöte

4. Planera och förbereda uppstartsmöte

5. Uppstartsmöte

Familjebehandlarna leder uppstartsmötet som sker i Ungdomsgruppens lokaler. Se lösningsfokuserad mall för uppstartsmöteWord (word, 32 kB) samt samtyckesblankett under 18 årWord (word, 39.7 kB) och samtyckesblankett över 18 år.Word (word, 39.4 kB)

6. Information om insats till andra enheter.

Undersök i Procapita om klienten/klientens föräldrar är aktuella på annan enhet (ekonomiskt bistånd, enhet vuxen). Är detta aktuellt, maila ansvarig handläggare på den enhet, att klienten nu är aktuell för vår insats. Se mall informationsmail till annan enhetWord (word, 13.6 kB).

7. Fyll i och sätt upp styrkort

Fyll i och sätt upp styrkort på driftstavlan, Kartläggningsfasen, månad 1.  

8. Upprätta journal i Journal Digital   

 

9. Dokumentera genomförandeplanen


Snarast möjligt efter uppstartsmötet. I journal Digital. Skickas med internpost till vårdsansvarig socialsekreterare.

10. Kartläggningsfasen inleds

Se beskrivning av kartläggningsfasWord (word, 41.4 kB)  

11.Planera och förbereda uppföljningsmöte

Ett uppföljningsmöte kan ske när behandlingen övergår i ny fas/ny situation uppstår där en ny GFP måste upprättas, se punkt 10 eller för socialsekreterares uppföljning av vården. Men kan också vara ett sätt att aktivera och mobilisera klient och familj. Att följa upp vården är socialsekreterarens ansvar men sker i regel i överenskommelse med ansvarig familjebehandlare. Se rutin för uppföljningWord (word, 40.3 kB)

12. Uppföljningsmöte

13. Skriv uppföljningsdokument i Journal Digital. Ev. revidera/ny genomförandeplan


Skicka dokument till vårdsansvarig socialsekreterare med internpost.

14. Förändringsfasen

Se beskrivning av förändringsfasen.Word (word, 39.3 kB)

15. Planera och förbered uppföljningsmöte

Se punkt 9.

16. Uppföljningsmöte

Se punkt 10.  

17. Skriv uppföljningsdokument i Journal Digital. Ev. revidera/ny genomförandeplan

Se punkt 11.  

18. Generaliseringsfasen

Se beskrivning av generaliseringsfasWord (word, 40.1 kB).  

19. Planera och förbered avslutningsmöte och aktivitet

Se rutiner inför avslutningsmöteWord (word, 43.2 kB).

20. Avslutningsaktivitet

Någon form av lämplig avslutningsaktivitet genomförs med klient. Planerat och överenskommet enligt punkt 17. Se även riktlinjer för kostnader för aktiviteter.

21. Avslutningsmöte

Se mall för avslutningsmöteWord (word, 15.2 kB).

22. Skriv Uppföljningsdokument i Journal Digital.

Gallra fysisk akt. Avsluta Journalen i JD. Skicka till vårdansvarig socialsekreterare. Se även mall rutiner efter avslutningsmöteWord (word, 39.5 kB).

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen