Metoder

Ett nytt vägval

Ett nytt vägval (KSL- kriminalitet som livsstil) är ett kriminalitetsprogram som riktar sig till ungdomar som begått brott. Programmet innehåller avsnitt och övningar där man diskuterar för- och nackdelar med brott, problemlösningar, konsekvenser, brottsoffer och utmanar kriminella tankemönster. Beroende på den unges bakgrund så väljer man ut ett antal lektioner; allt från miniprogram på fyra träffar till ett basprogram med 10–13 träffar. Vill man sedan fortsätta finns ytterligare 17 träffar som man kan bygga på efter behov. Programmet bygger på 12-stegsmodellen och förhållningssättet är MI. Programmet går också att använda tillsammans med anhöriga vid behov. Mer information hittar du här.

FFT

Funktionell familjeterapi, FFT, är en behandlingsmetod som riktar sig till familjer med ungdomar i åldrarna 11–18 år som visar ett utagerande beteende eller har begått brott eller missbrukar. Målet är att familjen ska hitta nya sätt att hantera olika situationer som uppstår i familjen. Den unge och hans eller hennes familj ska kunna leva ett bra liv tillsammans utan konflikter, droger, kriminalitet och skolproblem. Omfattningen på insatsen är vanligen mellan 8–12 samtalstillfällen, men upp till 30 tillfällen förekommer.

Komet

Komet är ett manualbaserat program som riktar sig till tonårsföräldrar. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter i hemmet. Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod, och programmet bygger på att lära föräldrar ett bättre sätt att kommunicera med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. Utbildningen är på 10 träffar en gång i veckan. Mer information hittar du på kometprogrammet.se

ART

ART (aggression replacement training) är en kognitiv metod som bedrivs i grupp. Den riktar sig främst till ungdomar som är utåtagerande och har problem med aggressivitet. Programmet är manualbaserat och består av 30 träningstillfällen som man genomgår under 10–15 veckor. Mer information hittar du här.  

Familjebehandlarna bedriver ingen gruppverksamhet, utan arbetet med social färdighetsträning, ilskekontroll och moralträning sker individuellt.

Repulse

Repulse är ett manualbaserat program som riktar sig till ungdomar som behöver träna på att definiera och uttrycka sina känslor, med fokus på ilskekontroll. Programmet görs individuellt och fungerar bra även med de yngre tonåringarna. Repulse utgår från att destruktiva beteenden i huvudsak är inlärda och att det kan brytas om man tränar på andra beteenden. Programmet består av tio träffar som genomförs under en tioveckorsperiod. Mer information hittar du på repulse.se

HAP och cannabissamtal

Haschavvänjningsprogrammet (HAP) utgår från cannabis negativa inverkan på de tankefunktioner som individen använder för att lösa vardagliga problem, abstinensprocessen och separationen från drogen. Samtalen bygger på en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Programmet kan erbjudas unga från ca 17 år som rökt cannabis regelbundet (minst en gång i veckan) i minst ett halvår. De ska ha rökt så pass mycket att de själva märkt att deras missbruk har påverkar dem och hur kognitiva funktioner som minne har försämrats. Det viktigaste kriteriet är att ungdomen är motiverade till att sluta röka och har tid att träffas två till tre gånger i veckan i sex–tio veckor. Det finns även möjlighet till ett kortprogram som riktar sig yngre ungdomar mellan 
13–17 år och deras föräldrar. Programmet är pedagogiskt och drogpreventivt med fokus på hur cannabis verkar och innebär sex träffar. Mer information hittar du här.

Återfallspreventionsprogrammet

Återfallspreventionsprogrammet (Väckarklockan) är ett manualbaserat program som riktar sig till personer som haft missbruksproblem (narkotika eller alkohol) men som är drogfria. Programmet är 8–22 träffar och syftar till att förhindra återfall i missbruk. Familjebehandlarna bedriver programmet individuellt.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen