Socialarbetare vid polisen

Socialarbetare vid polisen medverkar vid polisens förhör av unga upp till 18 år som misstänks för kriminalitet. I efterföljande samtal ges, förutom råd och stöd, även information om myndigheternas handläggning och familjernas möjligheter att få hjälp.

Socialarbetare vid polisen är samordnare för enhetens sociala insatsgrupp (SIG). Sociala insatsgrupper är en samverkansform mellan myndigheter och andra aktörer som används för ungdomar och unga vuxna som har en kriminell livsstil och vill lämna detta.

Skolorna samt polisen kan kontakta socialarbetare vid polisen eller Valets skolresurs för konsultation kring oro för en elev (kriminalitet, skolk, utåtagerande beteende etc.) för att boka in ett eventuellt orossamtal. Orossamtalen sker tillsammans med eleven, skolpersonal, familjen samt polisen om behovet finns. Syftet med samtalen är att uppmärksamma föräldrar att det finns en oro kring ungdomen och på så sätt kunna förebygga och minska det normbrytande beteendet. Familjen kan sedan erbjudas servicesamtal som innefattar max sex samtal.

Socialarbetare vid polisen gör även förhandsbedömningar utifrån inkomna polisrapporter och orosanmälan från polisen till barn och familj myndighet gällande barn upp till 18 år.


Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen