Nätverksgruppen

Vår historia och vårt synsätt

Nätverksgruppens ursprung, historia och synsätt grundades bl.a. ur erfarenheterna av arbetet vid Basenheten på Rosengård, en grundorganisation för barn och ungdomsvård, i folkmun senare kallad Familjebasen. Basenheten beskrevs som en ny primärvårdsmodell inom socialtjänsten som kombinerade insatser i öppna och slutna former i en och samma organisation. Socialtjänstens principer om normalisering, närhet, kontinuitet och flexibilitet blev konkretiserade inom verksamheten.

Erfarenheter av att individriktade insatser var otillräckliga fick personalen att se betydelsen att involvera familjen i arbetet med dessa ungdomar. Det utvecklades en specifik nätverksbaserad behandlingsmetodik för institutionsplacerade ungdomar där familjen och det privata nätverket sågs som en resurs.

Vi måste satsa på nätverksarbete” konstaterade vi på Familjebasen under ett internat i Ystad 1995. Fast vi då inte riktigt förstod vad det innebar och vart det skulle leda oss förstår vi idag att det var klokt sagt. Vi önskade arbeta fram nya metoder för socialt arbete, nära dem det berör och med hjälp av deras närstående.

Arbetet bygger på ett förhållningssätt där vi respekterar och frågar efter människors egen förmåga, deras rätt att själv definiera sina problem, familjens, släktens och det sociala nätverkets betydelse.

Bekymmer och problem kring den enskilde eller familjen kan inte alltid ”administreras” utan behöver lösas i sitt sammanhang. Förändring ser vi som något ofrånkomligt, något som i sig själv varken är positivt eller negativt, utan som bara är.

Att leda nätverksmöten är att leda förändring.

Satsning på nätverksarbete innebar att större delen av familjebehandlarna vid Familjebasen utbildades till nätverksledare för Claus Stubbegaard 1997 för att föra in nätverksmöten i behandlingsarbetet. Utvecklingens fortsättning resulterade i att nätverksarbetet behövde specialiseras och Nätverksgruppen bildades 2001.

Nätverksinriktningen förankrades på SDF Rosengård under år 2005 då all personal utbildades inom dåvarande IoF i grundläggande nätverksarbete av Nätverkskompaniet i Västerås. Nätverksgruppen medverkade vid utbildningen för att själva därefter arrangera nätverksutbildningar i egen regi. Dessa utbildningar tillsammans med kursen Ta upp oron har kontinuerligt erbjudits för anställda inom IoF Öster, för samarbetspartners i stadsområdet som t.ex. skola, förskola och vård och omsorg m.fl.

Vi har deltagit på nordiska nätverkskonferenser sedan 2007, hållit seminarier och föreläsningar i hela Norden. 2013 hade Nätverksgruppen äran att arrangera och vara värd för den 8:e Nordiska Nätverkskonferensen med 200 deltagare från hela Norden. Kommunstyrelsen visade sitt stöd för nätverksarbetet i Malmö vid den Nordiska Nätverkskonferensen i Malmö 2013. Här underströks vikten av kompetensutveckling kring nätverks- och dialogmetoder som stöd för samverkan och brukarmedverkan för Malmö stads samtliga verksamheter inom den sociala sektorn.

Kontakter, besök och influenser från såväl Finland, Norge och Danmark har gett oss träning som utbildare i de dialogiska förhållningssätten. Vår långa erfarenhet består av många års nätverks- och dialogmöten samt utbildningar för personal inom offentlig verksamhet. Nätverksarbetet har grott underifrån av erfarenheter och visioner med förutsättningar och stöd från våra arbetsledare att utvecklas till där vi är idag med blicken framåt mot nya utmaningar.

Varför nätverksarbete?

Nätverksarbete och nätverksinterventioner ligger i linje med Malmö Stads intentioner i Välfärd för alla, Områdesprogrammet och Malmökommissionen. Även Socialstyrelsens och Folkhälsorådets rekommendationer beträffande tidigt förebyggande och sektorsövergripande arbete stödjer nätverksarbete, likaså Barnets och ungdomens reform – Förslag för en hållbar framtid, Slutrapport Socialdepartementet 2017 samt delbetänkandet ”Ju förr desto bättre” – vägar till en förebyggande socialtjänst SOU 2018:22.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen