Ungdomssektionen

Socialsekreterarna i ungdomssektionen handlägger ärenden främst gällande normbrytande beteende i åldersgruppen 12–18 år.

Handläggningen sker enligt SOL, LVU och LUL. Vanligt förekommande problematik är bristfällig skolgång, kriminalitet eller droganvändande.  En viktig del i utredningsarbetet är att motivera både barn och förälder till att ta emot hjälp om det finns behov av det. I alla utredningar förs enskilda samtal med barnet eller ungdomen. Socialsekreterare ansvarar för att följa upp att beviljade insatser ger de resultat som önskas.

I ungdomssektionen är det vanligt förekommande med samarbete med skola, BUP, polis och åklagare.

I ungdomssektionen handläggs 0ckså ensamkommande barn o–18 år. Här utreds barnets behov på samma sätt som för andra barn och ungdomar som är i kontakt med socialtjänsten. Utifrån barnets behov kan en placering i familjehem, på HVB-hem eller i annat boende vara lämpligt. Socialsekreterare samarbetar med god man, Migrationsverket och övriga som finns i barnets nätverk.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen