Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Genomförandeplan

Upprätta en genomförandeplan med den enskilde och eventuellt boendet.

Exempel på huvudmål i genomförandeplanen:
- Att kunna leva ett självständigt liv, fritt från våld och förtryck

Se över vad som behöver åtgärdas och av vem inom de olika livsområdena för att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv, fritt från våld och förtryck, både kortsiktigt- och långsiktigt:

  • Finns ett behov av Samordnad Individuell plan?
  • Det är viktigt att redan i mellanfasen börja planera tillsammans med den enskilde gällande ett mer långsiktigt boende, kring hur boendet ska se ut och var den enskilde har störst möjlighet att etablera sig gällande skydd, relationer, sysselsättning och ett stödjande socialt nätverk.
  • Socialtjänsten bör beakta att det oftast är när den enskilde känner sig trygg t.ex. efter att ha fått en egen lägenhet på annan ort, som de traumatiska upplevelserna som hon eller han varit med om dyker upp. Det är därför viktigt med en lång uppföljningstid samt att kolla av hur den enskilde mår och vilken hjälp och stöd hon eller han behöver långsiktigt.
  • Innan ett ärende avsluts bör den enskilde ha fått hjälp att både knyta nya kontakter, både professionellt t.ex. med psykiatrin eller annan sjukvård och t.ex. någon form av frivillig organisation eller annat nätverk som kan vara ett stöd till den enskilde.
  • Om den enskilde byter bostadsort är det oerhört viktigt att hon eller han får hjälp att etablera sig på orten.
  • Den enskilde behöver oftast mycket stöd och hjälp gällande kontakten med sin familj.

Pressen och eventuella hot från familjen kan ha minskat men i de flesta fall fortsätter familjen pressa och hota den enskilda under mycket lång tid — i enskilda fall livet ut. Kontinuerliga riskbedömningar bör därför göras under uppföljningstiden. Är det en annan verksamhet som utför riskbedömningen be att få ta del av den för vidare uppföljning och bedömning.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen