Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Hjälp till eget boende efter avslutad placering

Hjälp till ett eget boende kan antingen ske genom att den enskilde själv väljer att flytta till en kommun som är annan än placerings- kommunen eller genom en överflytt mellan socialtjänsten i placeringskommunen och socialtjänsten i den nya inflyttnings- kommunen.

Vistelse i annan kommun

En person som utsätts för våld eller övergrepp måste ibland lämna hemmet oplanerat. Om den hotade på eget initiativ åker till en annan kommun och under vistelsen där söker stöd och hjälp gäller vistelsekommunens yttersta ansvar i den akuta situationen, t.ex. för skyddat boende och ekonomiskt bistånd. Vistelsekommunen är ansvarig för att genomföra de akuta insatserna i avvaktan på att hemkommunen erbjuder de insatser som behövs. Om den enskilde däremot har bestämt sig för att stanna i vistelsekommunen permanent utifrån hot och våld i hemkommunen, är det vistelsekommunen som ska bistå med de insatser som den enskilde är i behov av.

Flytt till annan kommun

En enskild som blivit utsatt för allvarligt hot och våld har möjlighet att flytta till en annan kommun även om det innebär att hon eller han måste ansöka om insatser där. Oavsett om den enskilde har haft insatser beviljade från den tidigare hemkommunen och behov är tillgodosedda där ska detta inte påverka den nya inflyttningskommunens beslut, om det är så att den enskilde planerar att bosätta sig där permanent. Den enskilde väljer själv den kommun som hon eller han kan känna sig trygg i. Om socialtjänsten från den tidigare kommunen är behjälplig i valet av ny hemkommun bör hänsyn tas till möjligheterna till eget boende och sysselsättning i den nya kommunen. Socialtjänsten i den nya kommunen ska inte avvisa den enskilde och hänvisa tillbaka till den gamla kommunen. Ärendet ska hanteras som om den enskilde varit bosatt i den nya kommunen när behovet uppstod.
 
Är den enskilde placerad i ett familjehem eller i ett HVB har placeringskommunen ansvar för ärendet så länge placeringen pågår.

Tänk på

Det är av vikt att den enskilde får hjälp att ta kontakten med den nya kommunen vid behov och inte bara hänvisas dit på egen hand. En kontakt med den nya kommunen får bara tas om den enskilde lämnat sitt samtycke.

Överflytt till annan kommun

En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över till en annan kommun på grund av allvarligt hot och våld ska skriftligt begära det hos den andra kommunen (2 a kap. 10 § SoL). Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet, får den kommun som begärt överflyttning ansöka om det hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). En sådan ansökan får också göras av en kommun, som inte inom en månad har fått svar från en annan kommun på en begäran om överflyttning (2 a kap. 11 § SoL).

Det är av största vikt att kommunerna tar sitt gemensamma ansvar och samordnar insatserna och överflytt på bästa sätt så att den enskilde inte hamnar mellan stolarna i redan utsatt situation. Tänk på att ett samtycke ska finnas från den enskilde.

Se Överflyttning av ärenden mellan kommuner - IVO

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen