Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

1. Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV)

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett specifikt våld och förtryck som drabbar både barn och vuxna, unga och gamla, kvinnor och män. Flickor och kvinnor brukar vara de som drabbas hårdast, men även pojkar och män drabbas. Hederskulturen handlar främst om gamla och hårt hållna traditioner och inte om religion eller etnicitet som många tror. Hederskulturen beskrivs inte inom någon religion och finns heller inte med i någon helig skrift. Men trots detta så utövas den främst inom grupper som är troende och förekommer i samfund inom både islam, kristendomen och andra religioner.

Kärnan i hedersrelaterat våld och förtryck är den totala kontrollen över framförallt flickans/kvinnans sexualitet och att upprätthålla en heteronormativitet. Oftast börjar kontrollen för flickor redan i 12-13 års ålder. Vuxna kvinnor kan hamna i svåra situationer om de vill skiljas, studera eller ifrågasätter sin mans hot och våld. Det våld och förtryck som drabbar pojkar och män kan delvis ta sig andra uttryck än det som drabbar flickor och kvinnor, bland annat genom att de kan tilldelas eller påtvingas rollen som "väktare eller kontrollant" till systrar eller andra kvinnliga familjemedlemmar. Även pojkar och unga män tvingas in i arrangerade äktenskap eller utsätts för våld och förtryck utifrån deras sexuella läggning eller könsidentitet.

Enskilda som lever i en hederskontext har växt upp i en gemenskap som är präglad av inställningen att individens rättigheter och intressen är underordnade familjens. Den enskilde är på så vis i första hand familjemedlem och i andra hand en enskild individ. Detta ger starka band till familjen och minskar möjligheterna till självständighet och frigörelse. Trots detta är familjen oftast en trygghet och ger en tillhörighet för den enskilde. Vid försök att bryta sig loss möts den enskilde ofta med rigid kontroll, hot och tvång. Överlag är dock sträng kontroll vanligare än den yttersta konsekvensen; hedersmord eller påtvingat självmord. Hedersvåldet utövas ofta av en eller flera personer som utses av familjen/kollektivet. Den som våldet riktar sig mot anses ha kränkt hela kollektivets heder. Den som förlorat sin heder kan rentvå sig från skammen och återupprätta sin heder om han eller hon gör vad kollektivet kräver. Våldet är alltså oftast överlagt och sanktionerat av familjens/kollektivets övriga medlemmar. I dessa situationer blir den enskilde helt utlämnad och står ensam utan stöd.
 
Det går inte att genom klädsel, symboler, eller beteende upptäcka om någon är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det varierar i stor grad hur den enskilde ser ut eller beter sig och säger ingenting om hur utsatt hon eller han är utifrån en hedersrelaterad problematik. Det är främst hur den enskildes familj och hur kollektivet agerar mot henne eller honom gällande begränsningar, kontroll, hot och våld som besvarar frågan på om den enskilde är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck eller inte.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen