Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

9. Beslut och insatser

Förslag på insatser som kan bli aktuella för den unga

- Stödkontakt
- Kontaktperson/kontaktfamilj
- Öppenvård
- Boende/placering utanför hemmet, se Placering utanför hemmet
- Försörjningsstöd

Förslag på samtalsmottagningar och öppenvårdsinsatser som kan erbjudas till föräldrarna eller hela familjen

- Kriscentrum  
- Plattform Malmö
- Kirsebergsgruppen  
- Baggium/Humana
- Linnamottagningen

Se även Förändringsarbete i familjen.

Information till föräldrarna och den unga avseende beslut och insats

- Vem som är ansvarig socialsekreterare under ärendets gång.
- Vilka beslut som fattats och varför.
- Beslutets innebörd och vilka rättigheter samt restriktioner som medföljer.
- Möjligheter till att överklaga besluten.
- Möjligheter till ombud/offentligt företräde (vid LVU).
- Hur den fortsatta handläggningen/planeringen kommer att gå till.
- Vilken tidsplan/vårdplan/genomförandeplan som gäller.

Om den unga ska omhändertas omedelbart eller om en polisanmälan ska göras gällande en hedersrelaterad problematik är det bra om det finns en möjlighet att arbetsledaren underrättar föräldrarna om beslutet på grund av den formella auktoritet som en chef har.
Se även Akut behov av skydd.

Uppföljning av den unga då utredning avslutas utan insats

Socialtjänsten får besluta om uppföljning av den ungas situation när en utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan beslut om insats. En sådan uppföljning får ske om den unga (utan att förhållanden som avses i LVU föreligger), bedöms vara i särskilt behov av socialtjänstens stöd eller skydd men samtycke till detta saknas, både ifrån föräldrarna eller den unga själv.

Uppföljningen kan pågå under två månader och ger socialtjänsten en möjlighet att kontrollera att den ungas hemsituation fungerar. Detta är speciellt viktigt i ärenden som berörs av en hedersproblematik, där den unga kanske riskerar sanktioner på grund av socialtjänstens inblandning under utredningstiden.

Ovanstående gäller även efter avslutad placering i familjehem eller vid ett boende för vård och behandling och där den unga bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd. Det är framför allt viktigt om den unga flyttar hem igen och ingen annan pågående insats finns.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen