Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Vårdplan och mål

Det är viktigt att målet med vården är så tydligt och konkret utformat att både den unga och vårdnadshavare kan förstå innebörden av förslaget.
 
När vårdplanen upprättas ska målen vara specifika, mätbara och observerbara, t.ex. hur kan socialtjänsten se att det negativa beteendet har upphört och hur kommer det märkas för den unga och för föräldrarna? Målen utformas antingen tillsammans med den unga och föräldrarna, eller enbart utifrån socialtjänsten, beroende på om föräldrarna medverkat och är förändringsbenägna.

Det är viktigt att föräldrarna får reda på vad som förväntas av dem för att kontakten med socialtjänsten ska kunna avslutas och vilka konsekvenserna blir om vårdplanen inte följs.

Ställ följande fråga:

Vad behöver hända för att den unga och föräldrarna ska kunna avsluta en kontakt med socialtjänsten?

Exempel på den ungas mål:

 • Mitt mål är att få gå i skolan och delta på alla lektioner och i alla aktiviteter.
 • Mitt mål är att få vara ute till 20 på vardagar och 24 på helgen.
 • Mitt mål är att bo själv.
 • Mitt mål är att få ha en partner som jag själv valt.   

Exempel på familjens mål:

 • Vårt mål är att den unga ska flytta hem igen.
 • Vårt mål är att den unga ska gå i skolan.
 • Vårt mål är att socialtjänsten inte ska vara inblandad i vår familj.

Exempel på socialtjänstens mål:

 • Föräldrarna ska få en ökad förståelse för den ungas situation.
 • Föräldrarna ska hitta nya sätt att lösa konflikter utan att den unga blir rädd.
 • Föräldrarna sätter gränser kopplade till den ungas ålder och mognad.
 • Att den unga har en fritid där hon eller han upplever att hon eller han får utvecklas socialt.

Exempel på socialtjänstens mål/villkor för vårdens upphörande då LVU övervägs:

 • Den unga ska känna sig trygg hemma och inte utsättas för våld
 • Den unga ska känna sig trygg hemma och inte utsättas för hot om våld.
 • Den unga ska inte utsätta för allvarliga kränkningar.
 • Den unga ska inte ingå äktenskap mot sin vilja.
 • Den unga ska inte föras ut ur landet mot sin vilja.
 • Den unga ska inte utsätta för könsstympning.
 • Den unga ska inte utsättas för inskränkningar i vardagen så som hård kontroll eller isolering som riskerar att skada den ungas hälsa och utveckling.

Gå igenom målen tillsammans och se över hur den ungas mål stämmer överens med föräldrarnas mål. Ibland kan den unga behöva hjälp att sätta ord på sina mål, oftast är hon eller han ambivalent i det som sker.

Det är viktigt att familjen får veta att socialtjänsten kommer att kontrollera att målen efterföljs. Socialsekreterare bör avtala med dem kring hur kontrollfunktionen kommer att se ut. Familjen ska informeras att de måste påvisa att de kan säkerställa den ungas säkerhet samtidigt som de ska ges en chans att påvisa en förändring.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen