Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

BBIC och hedersrelaterat våld och förtryck

Ärenden som rör hedersrelaterat förtryck kräver att socialsekreteraren är väl insatt i de särskilda hänsynstaganden som måste tas, för att den ungas säkerhet inte ska riskeras. Det är viktigt att socialsekreteraren har särskild kunskap om vad som kan känneteckna den utsatthet som de unga kan leva under, och vad konsekvenserna av socialtjänsten agerande, eller icke- agerande, kan leda till för den unga.
 
Att belysa både risk- och skyddsfaktorer kring den unga är nödvändigt för att identifiera hans eller hennes behov, och om möjligt utveckla familjens resurser och vilja till förändring. Detta kan ske vare sig den unga bor hemma under utredningstiden, eller är placerad utanför hemmet.

Målsättningen att skapa en god relation till den ungas familj, och genom tillit och respekt skapa förutsättningar för ett samarbete, kan vara avgörande för att kunna bygga säkerhet runt den unga på sikt. Detta är särskilt viktigt då det inte är ovanligt att den unga vid en placering, oavsett socialtjänstens bedömning, återvänder hem.

BBIC-triangeln i ärenden som rör hedersrelaterat förtryck och våld

Nedan följer exempel på frågor som kan vara hjälpsamma under denna typ av utredning. Frågorna är sorterade utifrån BBIC- rubricering men är inte hämtade från BBIC-materialet utan är anpassade för den hedersrelaterade problematiken. Frågorna syftar till att belysa viktiga områden som socialsekreteraren bör finna svaren på inom ramen för en utredning och är därför inte formulerade att ställas direkt till den unga eller familjen.

Familj och miljö

Familjens bakgrund och situation

 • Ger familjen uttryck för attityder eller traditioner som stödjer eller ursäktar hedersrelaterat förtryck, såsom hög grad av kontroll, tvångsäktenskap, könsstympning och hedersmord?
 • Har dödligt våld kopplat till hedersproblematiken förekommit i släkten/nätverket?
 • Hur ingås äktenskap i den ungas familj/släkt?
 • Vilken relation hade den ungas föräldrar innan de gifte sig?
 • Förekommer det våld mellan föräldrarna?
 • Vilken bakgrund har den ungas mamma respektive pappa?
 • Hur såg deras uppväxt och tonårstid ut? Vad fick de bestämma själva och vad bestämdes inom familjen? Vem bestämde att de skulle gifta sig?
 • Hur ser familjen på utbildning och yrkeskarriär? För döttrar respektive för söner?
 • Vilken utbildningsnivå har föräldrarna?
 • Har familjen eller föräldrarna flytt från krig och/eller förföljelse?
 • Kommer familjen från ett odemokratiskt och ojämställdhet samhället?

Familjenätverk

 • Hur ser den ungas nätverkskarta ut?
 • Hur ser maktstrukturen i nätverket ut? Vem bestämmer vad och vilka är relationerna dem i mellan?
 • Får släktens vuxna kvinnor hantera egna pengar?
 • Vilka förväntningar finns på individen i förhållande till släkten?
 • I vilken grad påverkar de olika personerna i nätverket den ungas liv och livsval, utsätts hon eller han för kontroll, hot, fysiskt och sexuellt våld? Av vem och hur ofta?
 • Hur ser familjenätverket på den ungas (flickans) livsutrymme; att använda internet, gå ut efter skolan, ha tjej- och killkompisar?
 • Vilken inställning har familjenätverket till flickans sexualitet och huruvida hon är oskuld eller inte?
 • Har någon i nätverket utsatt den unga för stark kontroll, hot eller våld?
 • Om den unga utsatts för våld hur ser de olika individerna i nätverket på det?
 • Är någon i den ungas nätverk tidigare dömd eller skäligen misstänkta för våldsbrott?
 • Har någon i den ungas nätverk tillgång till vapen?
 • Vilka litar den unga på? Vilka litar hon eller han inte på?
 • Vem kan den unga vända sig till om hon eller han har problem?
 • Finns det någon i den ungas nätverk som ger henne eller honom stöd och skydd?

Boende

 • Vilka familjemedlemmar bor den unga med?
 • Bor familjen trångt? Hur många sover i samma rum? Vilka?
 • Finns möjlighet att dra sig undan i bostaden?
 • Bor familjen i ett segregerat bostadsområde?

Arbete

 • Har föräldrarna arbete? Vad arbetar de med?
 • Vem/vilka är familjeförsörjare?
 • Hur ser föräldrarna på den arbetssituation de har?

Ekonomi

 • Hur försörjer sig familjen?
 • Lever familjen i en ekonomiskt utsatt situation?

Social integrering

 • I vilken grad är familjen integrerad eller isolerad i samhället?
 • Har familjen sociala kontakter och stödpersoner utanför familjen och släkten?
 • Umgås familjen med personer med annan etnisk och religiös bakgrund på sin fritid?
 • Hur ser familjen på det svenska samhället och sin framtid i Sverige?
 • Anser föräldrarna att skolan har en viktig samhällsfunktion?

Lokalsamhällets resurser

 • Hur ser området ut där familjen bor?
 • Finns gott utbud av samhällsservice?
 • Hur använder sig familjen av de resurser som finns i området?
 • Är familjen engagerade i föreningsliv/församling/religiöst samfund?

Barnets behov

Hälsa

 • Utsätts den unga för misshandel eller kroppslig bestraffning?
 • Har den unga (framförallt flickan) möjlighet till fysisk aktivitet? I skolan? På fritiden?
 • Har den unga möjlighet till kunskaper om sin kropp och hur den fungerar?
 • Har den ungas möjlighet till kunskap och samtal kring sexualitet?
 • Får den unga vara sexuellt aktiv - oavsett sexuell läggning?
 • Om den unga är sexuellt aktiv — Har hon eller han kunskaper kring hur man kan skydda sig och kunskaper kring graviditet?
 • Har den unga sömnsvårigheter?
 • Har den unga ätstörningar?
 • Har den unga psykosomatiska besvär? Ofta magont? Ofta huvudvärk?

Om det är en flicka

 • Har hon blivit eller riskerar hon att bli, könsstympad?
 • Om flickan är könsstympad — Har hon besvär? Behov av vård? Behov av information?

Utbildning

 • Deltar den unga i all skolundervisning?
 • Har den unga koncentrationssvårigheter?
 • Får den unga (framförallt flicka) delta i gemensamma aktiviteter i skolans regi? Klassresor?
 • Vilken roll har den unga i klassen?
 • Har den unga möjligheten till läxläsning?
 • Har den unga det stöd hon eller han behöver för att utnyttja sin potential? I skolan? I hemmet?
 • Uppmuntras den unga till studier?
 • Vad har den unga för tankar om framtida gymnasie-/universitetsstudier? Yrke?
 • Får den unga själv välja vad hon eller han vill studera eller välja att studera på annan ort?
 • Får den unga (framförallt flicka) delta i aktiviteter utanför skoltid?

Känslo- och beteendemässig utveckling

 • Är den unga rädd för att utsättas för våld, eller för att bli dödad?
 • Utsätts den unga för hot om våld? Underliggande hot? Uttalade?
 • Utsätts den unga för psykisk misshandel eller annan kränkande behandling?
 • Har den unga utsatts för sexuella övergrepp?
 • Upplever sig den unga kontrollerad? På vilket sätt? Vem står för kontrollen?
 • Utsätts den unga för hot om känslomässig utestängning/ Utebliven kärlek från föräldrarna?
 • Händer det att den unga opponerar sig mot föräldrarnas regler? På vilket sätt? Vad händer då?
 • Känner sig den unga uppgiven eller hoppfull om sig själv och sin framtid?
 • När upplever den unga att hon eller han mår som bäst? Sämst?
 • Visar den unga tecken på posttraumatisk stress: koncentrationssvårigheter, svårt att uttrycka sina känslor, är lättskrämd, känner hopplöshet, får flashbacks som väcker fysiska reaktioner etc.?
 • Har den unga självskadebeteende?
 • Har den unga självmordstankar? Gjort självmordsförsök?

Identitet

 • Hur ser den unga på sin identitet och vem är hon eller han i familjens/släktens respektive sammanhang utanför familjen?
 • I vilka sammanhang känner den unga att hon eller han "hör till" och trivs?
 • I Hur ser den unga på familjens traditioner och värderingar?
 • Hur ser den unga på sin framtid och sina möjligheter?
 • Hur ser den unga på sin roll i familjen? Idag? Om hon eller han bildar egen familj?
 • Är den unga troende och hur påverkar hennes eller hans tro hennes eller hans identitet och relationerna till andra familjemedlemmar.

Familj och sociala relationer

 • Hur ser relationerna i familjen ut?
 • Hur ser maktförhållandet ut mellan olika familjemedlemmar?
 • Vem bestämmer? Hur märks det?
 • Vem gör vad i familjen?
 • Gör föräldrarna skillnad på syskonen beroende på kön?
 • Hur är den ungas relation till mamma, pappa, systrar, bröder och andra släktingar?
 • Vilken roll får syskonen i familjen utifrån den ungas (framförallt flicka) agerande?
 • Vem litar den unga mest på? Vem kan hon eller han anförtro sig till? Vem förstår henne eller honom bäst?
 • Hur tröstas den unga av fadern respektive modern?
 • Har den unga genomgått smärtsamma separationer? Hur har det hanterats?
 • Vad har den unga för tankar kring äktenskap? Finns oro för tvångsäktenskap?
 • Har den unga (framförallt unga flicka) möjlighet att träffa sina vänner och utveckla relationen med jämnåriga? Får den unga umgås med båda flickor och pojkar?
 • Har den unga en aktiv fritid?

Socialt uppträdande

 • Får den unga själv få välja hur hon eller han vill klä sig?
 • Hur fungerar den unga i sammanhang med andra? Ungdomar, utifrån båda könen? Vuxna?
 • Hur är den ungas sociala förmåga? Förmåga att läsa av sociala koder och samspel?
 • Hur skapar den unga kontakten med sin omgivning?
 • Hur uttrycker den unga sin vilja i olika situationer? Hur anpassar respektive särskiljer den unga sig?
 • Hur gör sig den unga förstådd?

Klara sig själv

 • Vilka uppgifter har den unga (framförallt flicka) i hemmet? Vad förväntas hon eller han klara av hemma jämfört med sina syskon?
 • Vilken möjlighet till självständighet har den unga i förhållande till sin ålder och mognad?
 • Hur utvecklad är den ungas förmåga att klara sig själv i vardagen? Utanför hemmet?
 • Hur tillgodogör den unga sig de praktiska färdigheter som krävs för att känns sig trygg i situationer utanför familjen?
 • Hur hanterar den unga faror och risker?
 • Hur är den ungas förmåga att ta, och stå fast vid, egna val och beslut?
 • Har den unga någon form av funktionsnedsättning som innebär att hon eller han är mer beroende av sina vårdnadshavare/ har svårare att eventuellt klara av en separation?

Vårdnadshavarens förmåga

Grundläggande omsorg

 • Får den unga vad hon eller han behöver avseende mat, kläder, hygien, sjukvård?
 • Får den unga omsorg i förhållande till sin ålder? Stöd i sin tonårsprocess?

Säkerhet

 • Skyddas den unga från våld? Fysiska bestraffningar?
 • Skyddas den unga från psykisk misshandel och kränkningar?
 • Skyddas den unga från tvångsäktenskap? Sexuella övergrepp? (flicka- könsstympning?)

Känslomässig tillgänglighet

 • Hur ser den känslomässiga anknytningen ut?
 • Hur uttrycks kärlek och värme?
 • Hur uttrycks kritik och tillrättavisningar?
 • Ges den unga uppskattning och beröm? Hur utrycks det? För vad?
 • Får den unga utveckla nära relationer till vuxna utanför familjen?
 • Respekteras den unga utifrån sin person och egenart?
 • Finns det hot om utebliven kärlek och närhet? Underliggande? Uttalade?
 • Förmedlas en positiv bild av den ungas ursprung?
 • Uppmuntras den unga i att tala om sina känslor och tankar?
 • Hur reagerar föräldrarna när den unga pratar med utomstående om problem i familjen?
 • Vad blir konsekvenserna om den unga går emot familjens regler?

Stimulans

 • Ser föräldrarna till att den unga får intellektuell stimulans och utveckling?
 • Hur främjas socialt samvaro?
 • Hur uppmuntras den unga till lärande? Studier? Aktiv fritid?
 • Hur uppmuntras den ungas självständighet och förmågor? I vilka avseenden?

Vägledning och gränssättning

 • Vilka gränser sätter föräldrarna för den ungas (framförallt flicka) beteende?
 • I vilken grad bestämmer den unga (framförallt flicka) själv om sina kläder och sitt yttre?
 • I vilka avseenden bestämmer den unga (framförallt flicka) över sina val och framtid?
 • Blir den ungas åsikter respekterade och tagna i beaktande?
 • Hur gör föräldrarna för att reglerna skall upprätthållas?
 • Vilken förmåga har föräldrarna till förhandling och diskussion?
 • Är föräldrarna konsekventa när det gäller att vägleda och sätta gränser?
 • Vad sker om den unga överträder föräldrarnas regler? Finns det skillnader mellan könen?

Stabilitet

 • Har den unga en stabil familjesituation?
 • Har familjen planer på att stanna i Sverige eller återvända till sitt ursprungsland?
 • Blir den unga tvingad till ofrivilliga separationer?
 • Är den ungas vardag trygg och förutsägbar?
 • Har den unga känslomässig trygghet och stabilitet? Får hon eller han behålla kontakten med känslomässigt viktiga personer?
 • Har föräldrarna förmåga till att vara flexibla och möta den unga utifrån förändringar i hennes eller hans utveckling?

(Frågorna är största delen hämtade ur Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld, Länsstyrelsen i Stockholms län 2009.)

Se även BBIC
Se även Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen