Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Möte med den unga och eventuellt anmälaren

 • Bedöm om utredning behöver inledas omedelbart — föräldrarna ska informeras (efter bedömning av skyddsbehovet).
 • Om utredning inte inleds - fortsätt att avvakta med att informera föräldrarna.
 • Informera den unga om dess rättigheter och vilken hjälp som finns att få
 • Hjälp till att reda ut vad den unga vill
 • Vid behov hjälp till att förbereda och säkerhetsplanera inför ev. akut situation
 • Boka ny tid
 • Vid behov lämna telefonnummer till socialsekreterare, polis och socialjour

 Att den unga uteblir från ett bokat möte eller glömmer bort att besvara ett meddelande säger ingenting om problemets svårighetsgrad eller om den ungas verkliga behov.

Att beakta utifrån en hedersrelaterad problematik:

 • Tidigare våld mot barnen?
 • Tidigare anmälningar hos socialtjänsten?
 • Våld mellan föräldrarna?
 • Patriarkal familjestruktur?
 • Bortgifta syskon/kusiner i släkten?
 • Personer i den ungas familj/släkt dömd för våldsbrott?
 • Redan inarbetade relationer till någon vuxen, till exempel på skolan, som är insatt i hennes situation och som kan vara ett stöd för den unga under processen.

Vid mötet gör en bedömning utifrån:

 • Är den unga säker?
 • Kan hon eller han prata med socialtjänsten utan att bli hotad?
 • Vilka blir konsekvenserna för den unga om socialtjänsten tar kontakt med familjen?
 • Särskilt viktig om det förekommit våld och hot om våld
 • Förstår den unga konsekvenserna av en eventuell flytt och en brytning med familjen, både på kort och på lång sikt?
 • Finns det andra personer runt den unga som är i behov av stöd och hjälp, t.ex. en partner?
 • Finns det minderåriga syskon i hemmet, är de utsatta för våld och förtryck? Har de bevittnat våld och förtryck?
 • Är det möjligt för den unga att ha en fortsatt kontakt med någon familjemedlem efter en eventuell separation?

Viktigt att tänka på:  

Lyssna på den unga men lyft ansvaret från henne eller honom, framförallt när det gäller riskbedömningen. Den unga ska inte känna att han eller hon genom att ha uttalat sin vilja och berätta om sin situation också behöver ta ansvar för vilka beslut som ska fattas. Beakta att den unga kanske aldrig tidigare har fått fatta något beslut gällande sig själv. Det måste med andra ord finnas en balans så att den unga erbjuds en stor delaktighet utan att för den delen tilldela henne eller honom alltför stort ansvar för sin livssituation.

Se Hjälpfrågor – unga
Se Information

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen