Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Hjälpfrågor, nätverkskarta och livslinje

Hjälpfrågor till den unga för probleminventering och riskbedömning:

 • Vad vill du göra som du inte får göra?
 • Vad måste du göra som du inte vill?
 • Vilka metoder använder din familj för att få dig att följa reglerna i hemmet?
 • Vilka personer säger till dig att reglerna ska följas?
 • Vem bestämmer vad i din familj?
 • Vad händer om reglerna bryts?
 • Hur länge har du varit kontrollerad?
 • Har du känt dig hotad eller fått uttalade hot från någon i din familj/släkt?
 • Förekommer våld? Från vem i så fall? Finns synliga skador?
 • Finns det planer på att åka till hemlandet inom kort?
 • Talas det om att du ska förlovas eller bli bortgift med någon som du själv inte valt? Har någon annan i din familj/släkt blivit utsatt för hot eller våld?
 • Har någon i familj/släkt blivit bortgift mot sin vilja?
 • Har någon av de som hotar och förtrycker dina rättigheter varit straffad tidigare?
 • Har du en flick- eller pojkvän? Är din partner accepterad av familjen eller behöver du dölja din relation?
 • Finns det någon ung, framförallt kvinna, i din familj som tidigare lyckats gå sin egen väg? Har valet i så fall accepterats av familjen?
 • Vilka kamrater finns som stöd?
 • Finns det någon i din familj/släkt som är neutral eller positiv till din frigörelse och dina krav på förändring? Eller saknas helt stöd ifrån familjen?
 • Finns det andra vuxna utanför din familj som du litar på och som kan vara ett eventuellt stöd?

Specifika frågor till ung kvinna:

 • Är hon utsatt för någon form av bevakning, t.ex. en bror på skolan
 • Är hon kraftigt begränsad när det gäller kläder, rörelsefrihet och fritid?
 • Får hon delta i all undervisning och alla aktiviteter i skolan t.ex. idrott, sex- och samlevnad samt simundervisning?

Nätverkskarta och livslinje

Vid behov och om det bedöms lämpligt kan en nätverkskarta och en livslinje upprättas med den unga. Socialsekreterarens kan få en tydligare bild kring hur den unga upplever sin bakgrund och historia. Både den unga och socialsekreteraren får en bättre överblick hur nätverket ser ut samt när olika händelser av betydelse har skett i hennes eller hans liv.

Nätverkskarta

Fyll i nätverkskartan utifrån fyra olika delar, familj, släkt, sysselsättning och övrig. Plus- och minustecken utgör om det är goda eller dåliga relationer till den unga. Ju längre in i kartans mitt namnen skrivs, desto viktigare är de för den unga. Ställ frågor till den unga gällande hot och våld och vem i nätverkskartan som utgör en rädsla. Finns det någon som den unga upplever som trygg och skyddande? Komplettera med ovanstående frågor. Beakta att de resurser som socialtjänsten finner i nätverket inte nödvändigtvis ökar skyddet för den unga.

Livslinje

Rita upp en linje och låt den unga berätta om sitt liv i olika åldrar från det att hon eller han föddes fram till idag. Låt den unga beskriva var och hur förändringar skett. T ex fanns det en period då den unga kände sig fri och trygg, började kontrolleras mer, började uppleva hot och våld. När skedde hot eller våld sist och av vem.
 
Ställ t.ex. följdfrågor som; Vad hände? Hur gammal var du? Hur mådde du då? Hur hanterade du situationen?          
 
Det är viktigt att diskutera med den unga och medvetengöra henne eller honom på vad det innebär att t.ex. bryta helt med sin familj eller leva i ett skyddat boende samt vilka begränsningar det omfattar. Den unga behöver även informeras om vad som är realistiskt och möjligt ifrån socialtjänstens sida i de sammanhangen.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen