Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Dokumentation och säkerhet

Dokumentation är nödvändig för den ungas rättssäkerhet, för kontinuitet och uppföljning. Bedömningar och grunder för val av skydd och stöd i ett ärende ska framgå av dokumentationen. Bland annat hur risken för ytterligare våld har bedömts. Beskriv tydligt det våld och andra övergrepp som den unga berättar att hon eller han utsatts för.

Det ska vara möjligt att genom dokumentationen följa händelseutvecklingen i ett ärende, hur ansvaret fördelats mellan olika aktörer och vilka beslut som fattas samt grunderna för dessa.

Dokumentera de erbjudande om insatser som den unga eller familjen fått, men kanske tackat nej till, då det kan ha betydelse för en ny bedömning eller ansökan vid ett senare tillfälle.

Dokumentera i datajournalen samma dag som ny information framkommer gällande den unga. Det är av vikt att t.ex. socialjour har tillgång till tidigare händelser eller planering. De kan bli kontaktade av den unga, som kanske är i behov av akut hjälp under kvälls- och nattid.

Säkerhetsrutiner för socialsekreterare

Föräldrar och andra i den ungas nätverk kan uppleva att socialtjänsten gjort ingrepp i deras familj som de inte lämnat sitt samtycke till, t.ex. skyddar deras barn eller undanhåller information. Av detta skäl är det betydelsefullt att de som arbetar med ärendet beaktar följande:

  • Välj trygga och bra lokaler för samtal med familj och andra närstående. Om det inte känns tryggt att ha ett möte på kontoret vid IoF, så undersök möjligheten att ha mötet på t.ex. Koncept Karin.
  • Vid behov håll arbetsledare och andra arbetskamrater informerade om när samtal sker.
  • Arbeta två socialsekreterare ihop.
  •  Om andra än utredande socialsekreterare anlitas i ärendet t.ex. för att utföra bedömningar eller ett förändringsarbete — se till att motsvarande säkerhet tillämpas dem.

När det inkommer ett ärende med skyddade uppgifter eller där socialsekreteraren bedömer att det är ett ärende som eventuellt kommer att behövas skyddas: 

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen