Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

11. Genomförande och uppföljning

Genomförande och uppföljning av insatser, oavsett om den unga bor kvar hemma eller är placerad.

Målsättningen med socialtjänstens insatser är att den unga ska kunna få och utöva sina mänskliga rättigheter och – om möjligt – samtidigt ha kvar sin familj.

 • Lyssna på den unga – oavsett ålder och bakgrund.
 • Se till att den unga alltid har adekvat stöd och eventuellt skydd.
 • Erbjud föräldrar och övrig familj stödinsatser kontinuerligt.
 • Gör kontinuerliga riskbedömningar.
 • Kom ihåg att situationen för den unga och familjen kan se mycket olika ut.
 • Var inte naiv.
 • Genomförandeplan ska upprättas.
 • Följa upp ärendet regelbundet. 
 • Behövs kontakt etableras med annan enhet/verksamhet/myndighet på vägen?
 • Långsiktighet i arbetet är viktigt – ha inte för bråttom – lång uppföljning.

Se över följande områden under uppföljningstiden

 • Om det funnits hot – har de upphört eller förekommer de fortfarande?
 • Den ungas situation, utveckling och behov samt syn på ett eventuellt förändringsarbete.
 • Föräldrars situation, utveckling och behov samt syn på ett eventuellt förändringsarbete.
 • Övriga medverkande aktörers syn på situationen.
 • Socialtjänstens bedömning av insats eller eventuellt förändringsarbetes resultat.
 • Övrigt som är av vikt i uppföljningen.

Hur skulle socialtjänsten märka att familjen i högre grad respekterar den ungas vilja och integritet samt märka hur den unga i högre grad känner sig mer respekterad?

Se även Uppföljning vid placering.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen