Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Hedersproblematik – barnärende

Socialsekreteraren bör vara uppmärksam på att ett barnärende som inkommer gällande hedersrelaterat våld och förtryck inte kan handläggas på samma sätt som ett vanligt barnavårdsärende som bygger på de normala rutinerna.  Exempelvis, hur och när kontakten med den ungas familj bör ske.

Målet i barnärenden är många gånger att barn och föräldrar ska kunna ha en fungerande relation. I ärenden med hedersrelaterad problematik kan en sådan strävan ibland innebära stora risker för den unga, samtidigt som familjen inte sällan är särskilt viktig för dessa unga. Det är därför nödvändigt att iaktta stor försiktighet och utifrån den ungas bästa i sådana situationer bedöma vilka insatser som bäst kan gagna henne eller honom på kort och lång sikt.

Riskbedömningar gällande den ungas situation bör göras kontinuerligt under utredningen och ärendets gång. Den tidigare bedömningen av risk kan vara inaktuell inom kort utifrån en specifik händelse. Så fort nya omständigheter inträffar kan det vara skäl att göra en ny bedömning.  Förutom socialtjänstens utredning av en ungdoms behov av skydd och stöd kan även personal vid skyddade boenden, polisen och kriminalvården bedöma risken om fortsatt våld.

Att arbeta i ärenden som berörs av en hedersproblematik är ofta komplicerat och motsägelsefullt. Oron för den unga är hög, socialtjänstens ansvar är stort och ofta är bilden som den unga och familjen förmedlar helt olika. Både den ungas och familjens beteende kan vara motsägelsefulla. Ibland kan t.ex. den unga vara livrädd för sin familj medan vid ett annat tillfälle ha en stark önskan om att få träffa familjen igen. Föräldrarna kan vid ett tillfälle välja att gå med på det som socialtjänsten föreslår, medan vid ett annat tillfälle visa ett ointresse i kontakten med myndigheten. Oftast är det även många olika parter som vill ge sin syn på situationen. Detta komplicerar socialtjänstens arbete, både gällande planering och vid konsekvensanalys

Att komma ihåg

- Bedömning av sekretess och skydd är hela tiden mycket viktigt.
- Det ska vara få socialsekreterare i ärendet.
- Ta hänsyn både till den ungas och föräldrarnas synpunkter.
- Samverka med andra aktörer och anlita experter inom ämnet vid behov.
- Var vaksam för olika svårigheter och dilemman.
- Tätare uppföljning av insatser och eftervård är extra viktigt i dessa ärende.

Se Riktlinjer för barn- och ungdomsvården i Malmö stad

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen