Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Ekonomiskt bistånd till minderåriga vid hedersrelaterat våld och förtryck

Föräldrar har en gemensam underhållskyldighet för sina barn tills de fyllt 18 år eller fullgjort sin skolgång, dock längst tills de fyllt 21 år.

 Om ett barn under 18 år på egen hand ansöker om ekonomiskt bistånd bör nämnden vid behovsbedömningen överväga att bortse från föräldrarnas underhållsskyldighet i de fall barnet:
- har utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående eller
- bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna

 Om situationen i hemmet är sådan att föräldrarna inte ser till att barnets behov av försörjning tillgodoses kan socialnämnden i vissa fall ge ekonomiskt bistånd direkt till barnet, i förhållande till barnets ålder och mognad.
 
Att utan medgivande från vårdnadshavaren bistå ett barn ekonomiskt bör dock vara en åtgärd som endast bör användas i undantagsfall (SOSFS 2003:5). Det kan bli aktuellt i situationer då det finns en mycket stark konflikt mellan barn och föräldrar och när barnet inte bör bo kvar i hemmet eller vara beroende av föräldrarna. Ett exempel kan vara ungdomar som lever under hot och tvång, t.ex. beroende på hedersrelaterade konflikter.

Byte till dyrare bostad

Om den som får ekonomiskt bistånd har ett önskemål om att flytta till ett dyrare boende p.g.a. att hon eller han blivit utsatt för våld, hot eller annat brott, bör socialtjänsten ge bistånd beräknat på den nya boendekostnaden under förutsättning att flyttningen är nödvändig för att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå (SOSFS 2003:5).
 
Efter en tid av tillfälligt boende i en jourlägenhet eller ett särskilt boende till skydd och stöd kan det därför uppstå behov av att skaffa en ny permanent bostad åt den unga. Beroende på situationen på bostadsmarknaden och tillgång till lediga lägenheter kan det i sådana situationer vara av största vikt att socialtjänsten är flexibel i förhållande till vad som räknas som godtagbara boendekostnader.

Kostnader för skyddsåtgärder

När det gäller personer som är eller har varit utsatta för våld av närstående kan det ofta vara aktuellt med ekonomiskt bistånd till olika skyddsåtgärder som extra lås, titthål i ytterdörr och liknande. Andra skyddsåtgärder kan vara särskilda arrangemang för att upprätthålla skyddet av personuppgifter för den unga som är kvarskriven med sekretessmarkering i en annan kommun än där hon eller han bor. Det kan i en sådan situation vara omöjligt att använda bibliotekskort, terminskort för skolresor, högkostnadsskydd m.m., eftersom dessa ofta är knutna till personnummer.
 
Läs vidare om rätten till ekonomiskt bistånd utifrån våld i nära relationer i  Socialstyrelsens allmänna råd om Ekonomiskt bistånd.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen