Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Sigtuna

Sigtunas (tidigare Södervärnsboendet) syfte är att fånga upp människor som befinner sig i hemlöshet. Det är tillåtet att vara påverkad i boendet så länge det inte innebär störningar för grannar eller leder till misskötsel av boendet. Det finns tre boendeformer på Sigtuna: lägenhet, stödboende och genomgångsrum.

Sigtuna ligger på Sigtunagatan 13, 214 29 Malmö.

Lägenhet

Det finns 30 lägenheter på Sigtuna. Lägenheterna hyrs ut i andra hand och är inte möblerade. Den boende ordnar själv möbler, husgeråd, hyra, hemförsäkring och en aktiv köplats i Boplats Syd. Tvättmöjligheter finns i källaren. I lägenheterna görs tillsyn en gång i månaden eller oftare vid behov.

Stödlägenhet

Det finns sju stödlägenheter på Sigtuna. Stödlägenheterna är möblerade och utrustade med husgeråd, sängkläder, handdukar, gardiner etc. Tillsynsbesök genomförs en gång i veckan eller oftare vid behov. Sigtuna personal arbetar aktivt tillsammans med den boende för att stabilisera den boendes livssituation. Situationskartläggning görs för att klarlägga vad som är problematiskt i den boendes livssituation och ligger till grund för vad som är önskvärt att förändra för den boende. Personal på Sigtuna kommer att ha tät kontakt med ansvarig socialsekreterare och informera om ytterligare insatser behövs för att hjälpa den boende. Ansvarig socialsekreterare, tillsynspersonal och boende träffas regelbundet på Sigtuna för uppföljning. Biståndet kan avbrytas tillfälligt eller helt om boendereglerna inte efterföljs.

Genomgångsrum

På Sigtuna finns 14 genomgångsrum. Inflyttning kan ske direkt på dagen då behovet uppstår. Genomgångsrummen är sparsamt möblerade. Endast boende i genomgångsrum har tillgång till toaletten. Boende i genomgångsrum har tillgång till gemensamt kök och gemensam toalett på det egna våningsplanet. Även övriga boende på Sigtuna som bor i en annan boendeform än genomgångsrum har tillåtelse att använda köket men måste då kvittera ut en nyckel hos väktare. I köket finns diverse köksredskap som de boende kan använda och gemensamt ansvarar för att hålla rena. Boende får ha personliga tillhörigheter i genomgångsrummen så länge det inte är mer än att det går att bära vid en utskrivning eller utflytt.

Teknisk tillsyn

En grundläggande arbetsuppgift på Sigtunas är att utföra tillsyn av lägenheterna, stödlägenheterna och genomgångsrummen. Syftet är att försäkra sig om att boendet sköts och upptäcka eventuella skador för felanmälan.

Tillsynsbesöken ska ske regelbundet och ligga till grund för bedömning av underhållsarbete i form av felanmälan och serviceanmälan till Hemsö. Under tillsynsbesöken ska personal på Sigtuna även bedöma om den boende har förmåga att uppfylla vårdplikten* av lägenheten. Om så inte är fallet ska personal på Sigtuna informera ansvarig utredare om behov av stödinsatser, exempelvis från vård och omsorg. Vid tillsynsarbete i lägenheter är det viktigt att kontrollera att de boende har en gällande hemförsäkring och att hyran är betald.

Tillsynen kräver ofta uppföljning, ibland i flera led i form av kontakt med Hemsö som i en del fall direkt åtgärdar felen. I andra fall måste yttre aktörer kontaktas för att åtgärda uppkomna fel eller för att genomföra lägenhetsstädningar och bortforsling av kvarlämnade möbler eller liknande.

Genomgångsrummen och stödlägenheterna har samma tekniska tillsyn som lägenheterna. Utöver detta tillkommer att genomgångsrummen och stödlägenheterna möbleras och ställs i ordning av personalen på Sigtuna när en boende har flyttat ut. Städning under boendetiden sköts av den boende själv. Städmedel och redskap kan tillhandahållas av personalen.

* Hyresgästens vårdplikt stadgas i 12:24 JB. Hyresgästen är skyldig att väl vårda lägenheten och vad som hör därtill. Allmänt uttryckt kan man säga att hyresgästen ska iaktta den aktsamhet som utmärker en ordentlig person.

Social tillsyn

Utöver teknisk tillsyn görs också en social tillsyn i samband med besöken i de boendes lägenheter. Då den boende själv uttrycker önskemål om det, eller om personalen på Sigtuna uppfattar behov av det så bokas uppföljande samtal in på Sigtunas kontor. Sigtuna är anpassat efter boende med missbruksproblematik och samsjuklighet och det sociala arbetet är centralt. 

Det ska vara enkelt för de boende att ställa frågor till personalen. Frågorna gör det möjligt för personalen att bygga broar och att vara behjälpliga i kontakter med myndigheter, sjukvård och andra aktörer utifrån den boendes behov och önskemål. Ett nära samarbete med ansvariga socialsekreterare på boende- och missbrukssektionerna är viktigt. Personalen ska vid behov samarbeta med de gode män eller förvaltare som de boende har. I praktiken innebär detta att personal på Sigtuna även regelbundet deltar vid trepartssamtal, vårdplaneringar eller i möten med till exempel ACT-Team, DD-mottagningen, beroendecentrum och följer med de boende till psykakuten, alkoholakuten, läkarbesök med mera.

Öppen dörr

Det administrativa arbetet på Situnas kontor sker till stor del med öppen dörr. Det innebär att personal ofta blir avbrutna i sitt administrativa arbete till förmån för flexibilitet gentemot de boende. Syftet med detta är att minimera avståndet mellan de boende och socialtjänsten. På kontoret på Sigtuna finns en soffgrupp där de boende vid behov kan slå sig ner och ta en kopp kaffe och prata med personalen.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen