Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Processbeskrivning

Process för Hela familjen.

Här finns hela processbeskrivningen i löpande text. Klicka på de gröna rubrikerna om du vill komma direkt till en speciell del.

Ärende inkommer

Ärende inkommer. Tidigare handläggare informeras, överflytt förbereds — se checklistaWord (word, 28 kB).

Överlämning av information

Akt hämtas hos tidigare handläggare, som ger relevant bakgrundsinformation kring familjen.

Överflytt av ärende

  • Registrera om ärendet i Procapita, Romanlistan och fysisk akt
  • Skicka informationsbrev/kallelseWord (word, 36.5 kB) till familjen.
  • Boka besöksrum
  • Eventuellt boka tolk

Kartläggningssamtal

Socialsekreteraren har enskilda kartläggningssamtal med vuxna i familjerna och utgår då från kartläggningsverktygetsWord (word, 138.3 kB) olika frågeställningar.  SamtyckesblankettWord (word, 45.5 kB) fylls i. Samtalet beräknas ta en och en halv timme.
Eventuellt upprättas en genomförandeplan i samband med samtalet — annars upprättas den vid ett senare möte.

Dokumentation

Dokumentation av kartläggningssamtalet. Dokumentation sker genom sammanfattning i ProcapitaWord (word, 27.7 kB), poängsättning och val av insatser i effektstyrningen samt fylla i övergripande information i tjänsteöversikten. Även uppgifter i excelfil fylls i så långt det är möjligt.

Informationssökning

Socialsekreteraren undersöker aktuell information kring kostnader, olika insatser och aktiviteter för bästa möjliga matchning i det aktuella ärendet.

Kontakt med samverkanspartners

Socialsekretereraren tar kontakt med samverkanspartners som till exempel JobbMalmö och Arbetsförmedlingen. Utifrån befintlig planering bokas trepartsmöte med berörda parter.

För att boka in möten kan man med fördel använda Doodle. Se lathundPDF (pdf, 502.3 kB).

Trepartsmöte

Om det vid kartläggningssamtalet framkommer behov av inskrivning i JobbMalmö och AF Bryggan ska trepartsmöte ske inom en månad (i normalfallet). Under trepartsmötet läggs en gemensam planering upp tillsammans med deltagaren.

Dokumentation

Socialsekreteraren dokumenterar trepartsmöte i Procapita. Eventuella uppdateringar görs i Romanlistan. Även uppgifter i excelfil fylls i så långt det är möjligt.

Genomförandeplan-möte

I de fall det inte redan har gjorts har socialsekreteraren ett extra möte för att upprätta genomförandeplanen tillsammans med deltagaren.

Löpande klientkontakt

Telefonkontakt, möten utifrån behov, handläggning av försörjningsstödet.

Uppföljning av planering

Sker oftast kontinuerligt, men senast inom tre månader ska man ha gjort en uppföljning via besök av den gjorda planeringen för att se om något behöver förändras

Dokumentation

Dokumentation av uppföljning i Procapita. Eventuella uppdateringar görs i Romanlistan. Även uppgifter i excelfil fylls i så långt det är möjligt.

Besök: uppföljning av kartläggning

Ny kartläggning görs efter sex månader inom de mål som är relevanta i det aktuella ärendet. I samband med detta uppdateras även effektstyrningen

Fortsatt planering eller avslut

Ny eller reviderad planering och fortsatt löpande klientkontakt alternativt avslutning

Telefonuppföljning efter avslut

Avslutade ärenden följs upp via telefonsamtalWord (word, 14.9 kB) av respektive socialsekreterare efter cirka ett år. För att underlätta detta görs detta samlat under en bestämd vecka i oktober och april för dem som avslutats under första respektive andra halvåret.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen