Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Processbeskrivning

Rekrytering av kontaktfamiljer/kontaktpersoner.

Här finns hela processbeskrivningen i löpande text. Klicka på de blåa rubrikerna om du vill komma direkt till en speciell del.

1. Vårdplan in kommer

 • Vårdplan, (BBIC i Procapita) och infogad blankett Kompletterande information inför rekrytering av kontaktfamiljWord (word, 13.9 kB) alternativt Kompletterande information inför rekrytering av kontaktpersonWord (word, 13.8 kB) skickas till 1:e socialsekreterare. I vårdplanen framgår syfte och anledning till insats, personuppgifter samt samtycke. När beslut om kontaktperson/kontaktfamilj tas ska familjehemssekreteraren meddelas detta genom kopia på utredning/beslut i postfack.
 • Familjehemssekreteraren bokar tid med socialsekreteraren för dragning (vid behov av ytterligare information).
 • Dragning görs i möte mellan socialsekreterare och familjehemssekreterare där kompletterande uppgifter kan lämnas (om behov av detta finns).

Upp igen

2. Genomgång av aktuella uppdragstagare

 • Familjehemssekreteraren går igenom nya eller färdigutredda kontaktfamiljer/kontaktpersoner för eventuellt nytt uppdrag.
  - Nya: intresseanmälningar finns i pärm.
  - Färdigutredda: kontaktfamiljer/kontaktpersoner som nyligen avslutat uppdrag eller som kan tänka sig fler uppdrag.

Upp igen

3. Kontakt inleds

 • Telefonkontakt tas med eventuell kontaktfamilj. Intresseanmälan kontaktfamiljWord (word, 24.5 kB) alternativt Intresseanmälan kontaktpersonWord (word, 21.4 kB) fylls i av familjehemssekreteraren.
 • Tid för hembesök/ intervju bokas in.
 • Information ges om PUL, att de kommer att registreras i IoF:s datasystem Procapita.

Upp igen

4. Administration och journalföring

 • Mottaget informeras om ny kontaktfamilj alternativt ny kontaktperson och lägger upp nytt hushåll i Procapita. Intresseanmälan registreras därefter i Procapita.
 • Initialt frågeformulär och samtycke för registerutdragWord (word, 38.5 kB) skickas till den blivande kontaktfamiljen alternativt kontaktpersonen.
 • Assistent tar in registerutdrag enligt samtycke för registerutdragWord (word, 38.5 kB) och polisregisterWord (word, 34.5 kB).

Upp igen

5. Intervju och hembesök

Upp igen

6. Utredning

 • Utredning inleds i Procapita och assistent lägger in uppgifter i resursregistret.
 • Familjehemssekreteraren skriver kontaktfamiljsutredning alternativt kontaktpersonsutredning i blankettmall i Procapita. Kopia på utredningen skickas sedan till kontaktfamilj alternativt kontaktperson för genomläsning och eventuell revidering.
 • Assistent meddelas att ny uppdragstagare ska läggas in i Procapita Resurs och att process för anställning ska inledas.
 • Kontaktfamiljsutredningen alternativt kontaktpersonsutredningen revideras eventuellt. Bedömning görs och beslut fattas av familjehemssekreteraren. Kopia på utredningen lämnas till sektionschef, socialsekreterare och kontaktfamilj alternativt kontaktperson.
 • Familjevårdssekreterare bokar in tid (och rum) för uppstartsmöte med socialsekreterare och kallar kontaktfamiljen alternativt kontaktpersonen. Socialsekreteraren kallar familjen till mötet.

Upp igen

7. Uppstartsmöte

 • Uppstartsmöte där både kontaktfamilj alternativt kontaktperson, förälder, barn, socialsekreteraren och familjehemssekreterare närvarar. Syftet är att gå igenom vårdplanen och mötet leds av socialsekreteraren.

Upp igen

8. Avtal

 • Avtal skrivs och lämnas i två exemplar till sektionschef som undertecknar och postar båda med förfrankerat kuvert.
 • Ett avtal i retur till familjehemssekreteraren. Original i akt och kopia till assistent som lägger in arvode och omkostnadsersättning i Procapita.

Upp igen

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen