Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Processbeskrivning

Rekrytering av familjehem och planeringsmöten inför placering

Här finns hela processbeskrivningen i löpande text. Klicka på de blåa rubrikerna om du vill komma direkt till en speciell del.

1. Remiss

 • Socialsekreterare i utredningsgruppen lämnar remiss (dokument i Procapita) till sektionschef. Innan remiss skickas från utredande socialsekreterare ska en kartläggning av barnets släktingar vara gjord, d.v.s. nätverksmöte/familjerådsslag.
 • Ärendet fördelas på veckomöte till A- och B-familjehemssekreterare. När A-familjehemsekreterare tar emot ärendet, bokas tid för dragning via elektronisk almanacka. Tid för möte med bio-föräldrar planeras in samt tid för motsvarande möte med barnet och de som vårdar barnet tillfälligt.
 • Agenda vid dragningWord (word, 56 kB). A- och B-familjehemssekreterare och utredningssekreterare deltar. KallelseWord (word, 45.9 kB) skickas till bio-föräldrarna.
 • A- och B-familjehemssekreterare går igenom barnets släktingar/nätverk och familjehemsbanken för att finna möjligheter på förslag till lämpliga hem. Intresseanmälan familjehem/kontaktfamilj.Word (word, 25 kB)
 • Planeringsmöte A- och B-familjehemssekreterare inför möte med Bio-föräldrar, barn och vårdgivare.

Upp igen

2. Möte genomförs med Bio-föräldrar, barn och vårdgivare inför matchning av familjehem

 • Möte med Bio-föräldrar genomförs där syftet är att familjehemssekreteraren får information om barnet. Utfall av mötet kan vara följande:
 • A. Bio-föräldrar uteblir eller går i affekt.
 • B. Bio-föräldrar samtycker inte till placering.
 • C. Bio-föräldrar samarbetar.
 • Om utfall är A kallasWord (word, 45.5 kB) bio-föräldrar 1 gång till, till ett nytt möte. Om de inte dyker upp fortsätter processen.
 • Om utfall B går ärendet tillbaka till ansvarig socialsekreterare på utredningssektionen. Rutiner vid återremittering av en familjehemsremiss. (Dokument kommer från Tina.) 
 • Om utfall är C fokuseras arbetet med att finna ett familjehem till barnet.
 • Journalanteckning i barnets akt av A familjehemssekreterare.
 • Möte med barn och vårdgivare.

Upp igen

3. Utredning av familjehemmet

I utredningen ingår normalt tre besök i hemmet samt en djupintervju, en tolkning och en återkoppling. I samband med det första besöket får de intresserade fylla i ett standardiserat frågeformulär, BRA-fam. Löpande samråd mellan familjehemssekreterarna sker mellan besöken.

Besök 1

 • Vid besök 1 påbörjas utredningsarbetet utifrån utredningsmallWord (word, 29.5 kB): här och nu-situation, finns plats för barnet, hur lever familjen etc. Familjehemssekreterarna informerar om barnets behov, socialtjänstens krav och förutsättningar samt information om bl.a. avtal. Under utredningstiden ska innehållet i Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 08:81, "Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m."PDF (pdf, 424.2 kB), kommuniceras, och ett exemplar lämnas till familjen, för att de ska vara väl förtrogna med uppdragets förutsättningar.
 • Efter besök 1 hålls planeringsmöte mellan familjehemssekreterarna A och B. Vid detta möte tas ställning till om barnets behov blir uppfyllt och riskbedömning görs av familjehemmets lämplighet. Om familjehemssekreterarna väljer att gå vidare med familjen görs en fortsatt planering. Om familjehemssekreterarna väljer att inte gå vidare tas beslut om hur familjehemmet ska meddelas beslutet.
 • Om vi bestämmer att gå vidare med familjen öppnas en familjehemsutredning i ProcapitaWord (word, 41.5 kB).

Besök 2

 • Vid besök 2 görs genomgång utifrån utredningsmallWord (word, 29.5 kB) av ex. bakgrund, nätverk, hälsa, försäkring, ekonomi och genomgång av frågor, samtycke dokumentmallWord (word, 54 kB) och utredningsplan. Deltagare är A och B familjehemssekreterare och familjehemmet.
 • Efter besök 2 begär familjehemssekreteraren registerutdrag ur misstanke- och belastningsregister RPSWord (word, 51.7 kB), EU-blankettPDF (pdf, 1.2 MB) och skickar förfrågan och samråd till kommuner om socialregistretWord (word, 51.5 kB) (fem års historik). Familjehemssekreteraren ringer till KronofogdemyndighetenWord (word, 22.5 kB) angående förekomst och tar referenser från enskilda och myndigheter. Alla kontakter dokumenteras i familjehemsutredningen i journalen.
 • Efter besök 2 hålls planeringsmöte mellan familjehemssekreterarna. Vid detta möte tas ställning till om barnets behov blir uppfyllt och riskbedömning görs av familjehemmets lämplighet. Om familjehemssekreterarna väljer att gå vidare med familjen görs en fortsatt planering. Om familjehemssekreterarna väljer att inte gå vidare tas beslut om hur familjehemmet ska meddelas beslutet.

Besök 3

 • På besök 3 genomförs en träff med familjehemmets barn. 
 • Efter besök 3 hålls planeringsmöte mellan familjehemssekreterarna. Vid detta möte tas ställning till om barnets behov blir uppfyllt och riskbedömning görs av familjehemmets lämplighet. Om familjehemssekreterarna väljer att gå vidare med familjen görs en fortsatt planering. Om familjehemssekreterarna väljer att inte gå vidare tas beslut om hur familjehemmet ska meddelas beslutet.

Besök 4

 • Vid besök 4 görs Kälvestensintervjun, två parallella intervjuer. Deltagarna är A och B familjehemssekreterare och familjehemmet.
 • Intervjun tolkas av A och B familjehemssekreterare och en psykolog.
 • Återkoppling till familjehemmet av djupintervjun.

Upp igen

4. Efter besöken

Nu sker tre parallella spår som pågår under 1 månad innan MU-möte:

A. Färdigställa familjehemsutredningen

 • A familjehemssekreterare skriver familjehemsutredningen och kommunicerar den med familjehemmet. Familjehemssekreterare lämnar färdig utredning till sektionschef.
 • Lämna blanketten för nyplaceringWord (word, 15 kB) till ass. Ann Himmelstrand.

B. Färdigställande av barnets utredning

 • A familjehemssekreterare kontaktar utredande socialsekreterare för att säkerställa att barnets utredning är färdigställd.
 • Båda utredningarna lämnas av sektionschef i utredningsgruppen till nämnden senast tio dagar före MU-sammanträdet.

C. Val av vårdsansvarig socialsekreterare inom familjehemsvården

 • På veckomöte väljs en vårdsansvarig socialsekreterare.
 • Familjehemssekreterare kallar förste socialsekreterare samt vårdansvarig socialsekreterare till ett informationsmöte om familjehemmet.

Upp igen

5. Genomförande av planeringsmöten

(under månaden innan MU-möte)

 • Det ska hållas ett par planeringsmöten, där checklistanPDF (pdf, 411.7 kB) gås igenom och arbetsuppgifter fördelas. Deltagare: utredande socialsekreterare och blivande vårdsansvarig socialsekreterare.
 • Följande möten planeras därefter in och hålls:
 • 1. Möte angående inskolningsplanWord (word, 37 kB). Deltagare: A familjehemssekreterare, utredande socialsekreterare och jourhemsansvarig.
 • 2. Möte med bio-föräldrar där de informeras och ska skriva under dokument, se checklistanPDF (pdf, 411.7 kB). Deltagare: blivande vårdsansvarig socialsekreterare, utredande socialsekreterare och bio-föräldrar.
 • 3. Möte med barnet för att presentera blivande vårdansvarig socialsekreterare och dess funktion.  Deltagare: blivande vårdsansvarig socialsekreterare, utredande socialsekreterare och barnet.
 • 4. Möte där bio-föräldrar besöker familjehemmet tillsammans med blivande vårdsansvarig socialsekreterare och A familjehemssekreterare och barnets pärm överlämnas.
 • 5. Möte där det görs en umgängesplanWord (word, 19.5 kB). Deltagare: utredande socialsekreterare, blivande vårdsansvarig socialsekreterare och A familjehemssekreterare.
 • 6. Möte angående byte av skola, informationsutväxling från gamla till nya skolan. Blivande vårdsansvarig socialsekreterare tar kontakt med skola eller barnomsorg och bokar möte. Deltagare: blivande vårdsansvarig socialsekreterare, rektor, lärare, gammal skola/barnomsorg.

Upp igen

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen